ZAKON

Zakon o investicijskim fondovima

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE
Odjeljak 1. 
ODREĐENJE POJMOVA 
Predmet Zakona o investicijskim fondovima
 
Članak 1.
Ovim se Zakonom propisuju uvjeti osnivanja i rada fondova i društava za upravljanje, izdavanje i prodaja udjela i dionica, te otkupa udjela, promidžba fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treće osobe, te nadzor nad radom fondova, društava za upravljanje, depozitne banke i osoba koje obavljaju prodaju udjela i dionica.
 
Značenja pojedinih izraza
 
Članak 2.
Izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
»Društvo za upravljanje« – dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje je dobilo odobrenje Nadzornog tijela za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima,
»Država članica« – država članica Europske unije,
»Matična država članica« – država članica Europske unije u kojoj je registrirano društvo za upravljanje,
»Depozitna banka« – banka koju izabere društvo za upravljanje i koja, na temelju ugovora s društvom za upravljanje i po njegovom nalogu, obavlja poslove depozitne banke određene ovim Zakonom,
»Fond« – investicijski fond osnovan u skladu s ovim Zakonom,
»Otvoreni investicijski fond« – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom, otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom,
»Zatvoreni investicijski fond« – zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom,
»Dioničar zatvorenoga investicijskog fonda« ili »Dioničar« – fizič­ka ili pravna osoba koja po objavi javne ponude naznačene u pro­spek­tu fonda u cijelosti uplati cijenu izdavanja dionica ili dionice stekne od postojećeg dioničara temeljem valjanog pravnog posla, sukladno odredbama ovoga Zakona,
»Imatelj udjela u otvorenom investicijskom fondu« ili »Imatelj udjela« – fizička ili pravna osoba koja na temelju javne ili privatne ponude za prodaju udjela u otvorenom fondu u cijelosti uplati novčana sredstva na račun fonda radi stjecanja udjela u određenom fondu ili stekne udio u fondu od postojećeg imatelja udjela na temelju valjanog pravnog posla, sukladno odredbama ovoga Zakona,
»Kvalificirani ulagatelji« – ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 1.500.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 750.000,00 kuna,
»Kvalificirani ulagatelji u fondove rizičnog kapitala« – ulagatelji koji na temelju važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili mirovinski fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondom, kao banka, ili kao osiguravajuće društvo ili kao brokersko društvo, te sva druga trgovačka društva ili fizičke osobe s tim da neto vrijednost imovine tih društava i fizičkih osoba prelazi 20.000.000,00 kuna i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 10.000.000,00 kuna,
»Nadzorno tijelo« – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
»Povezana osoba« u odnosu na određenu pravnu ili fizičku osobu u smislu ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: subjekt) je:
1. dioničar ili grupa dioničara koji djeluju zajednički, odnosno imatelj poslovnog udjela ili grupa imatelja poslovnih udjela koji djeluju zajednički, a posjeduju više od 10% dionica ili udjela u temeljnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduju manji postotak od naznačenog, mogu utjecati, izravno ili neizravno, na odluke koje donosi takav subjekt,
2. svaki subjekt u kojem prvi subjekt posjeduje, izravno ili neizravno, više od 10% dionica ili udjela u temeljnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduje manji postotak od naznačenog, može utjecati izravno ili neizravno na odluke koje donosi takav subjekt,
3. svaka fizička osoba ili osobe koje mogu, izravno ili neizravno, utjecati na odluke subjekta, a osobito:
– članovi uže obitelji (bračni drug ili osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak onome koji ima bračna zajednica, djeca ili posvojena djeca, ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe),
– članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi uže obitelji tih osoba, ili
– osobe zaposlene na temelju ugovora o radu s posebnim uvjetima sklopljenog s subjektom u kojem su zaposlene kao i članovi uže obitelji tih osoba,
»Povezane osobe fonda« su društvo za upravljanje, depozitna banka, odvjetnik odnosno odvjetničko društvo, odvjetnički ured ili zajednički odvjetnički ured, revizor i porezni savjetnik koji se nalaze u ugovornom odnosu s osnove pružanja usluga fondu, kao i svaka druga osoba koja je u prethodne dvije kalendarske godine sklopila ugovor o obavljanju usluga za potrebe fonda,
»Ulagatelj« – imatelj udjela u otvorenom investicijskom fondu, odnosno dioničar zatvorenog investicijskog fonda.
 
Pojam fonda
 
Članak 3.
(1) Fond je pravna osoba ili zasebna imovina, čiji su osnivanje i ustroj određeni ovim Zakonom.
(2) U smislu ovoga Zakona i neovisno o tome je li u ponudi imenovana ili opisana kao takva, fondom se smatra i svaki pravni subjekt, društvo ili zasebna imovina, bez obzira na pravni oblik, u kojoj se sudjelovanje – bilo putem dionica, udjela ili kakvog prava – nudi s ciljem prikupljanja uloga u gotovom novcu te s izričitom namjerom ulaganja više od 60% tih uloga u portfelj vrijednosnih papira, novčanih depozita i svih drugih vrsta imovine, pri čemu ulagatelji nemaju svakodnevni nadzor nad donošenjem odluka o ulaganjima, a osnovni je cilj osigurati ulagateljima povrat na njihova ulaganja, i to bilo u dobiti ili kakvoj drugoj koristi.
 
Osobe koje ne potpadaju pod pojam fonda
 
Članak 4.
(1) Fondom iz članka 3. ovoga Zakona ne smatraju se:
1. banke koje su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
2. društva za osiguranje koja su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
3. mirovinski fondovi koje su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj,
4. ostale pravne osobe koje ulažu svoja vlastita sredstva,
5. članovi obitelji koji zajednički ulažu,
6. druge osobe koje su izuzete zakonima Republike Hrvatske ili međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska potpisala ili im pristupila.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na status, prava i obveze koje te osobe imaju na temelju drugih zakona, propisa ili međunarodnih ugovora.
 
Odjeljak 2.
 
REGISTAR FONDOVA
 
Registar fondova
 
Članak 5.
(1) Fondovi se upisuju u registar fondova Republike Hrvatske.
(2) U registar fondova upisuju se fondovi i svi podaci određeni ovim Zakonom i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra fondova te promjene tih podataka.
(3) Registar fondova vodi Nadzorno tijelo.
 
Način i prijava upisa u registar
 
Članak 6.
Upis u registar fondova obavlja se na temelju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad fonda i prijave upisa u registar podnesenih od društva za upravljanje, a po izdavanju odobrenja za rad fonda i istovremene odluke Nadzornog tijela o upisu fonda u registar fondova.
 
Identifikacijski broj fonda
 
Članak 7.
(1) Prilikom izdavanja odobrenja za rad i donošenja odluke o upisu u registar fondova Nadzorno tijelo svakom fondu određuje identifikacijski broj fonda.
(2) Identifikacijski broj se svakom fondu određuje kod upisa u registar, i mora biti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.
 
Objava upisa
 
Članak 8.
Odluku o upisu u registar fondova Nadzorno tijelo objavljuje u »Narodnim novinama«.
 
Učinak upisa u registar fondova
 
Članak 9.
Upis u registar fondova ima deklaratorni pravni učinak prema trećim osobama sljedećeg dana od dana upisa u Registar fondova ako ovim Zakonom ili Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra nije drukčije propisano.
 
Odjeljak 3.
 
PONUDA
 
Pojam javne i privatne ponude
 
Članak 10.
Svaki fond mora od Nadzornog tijela biti ovlašten za privatnu ili javnu ponudu u Republici Hrvatskoj, sukladno postupcima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima donesenim s njim u skladu, te u skladu s drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.
 
Članak 11.
(1) Javna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen neodređenom broju osoba, na način određen ovim Zakonom.
(2) Smatra se da je ponuda fonda javna osim:
1. ako je usmjerena isključivo prema ograničenoj skupini koja odgovara određenju pojma kvalificiranih ulagatelja sukladno ovom Zakonu,
2. ako se zahtjevi za upis mogu prihvatiti samo od osoba koje odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja sukladno ovom Zakonu,
(3) Privatna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen određenom broju osoba, na način određen ovim Zakonom.
(4) U slučaju privatne ponude, kvalificirani ulagatelji svoj status dokazuju potpisom izjave kojom navode da u trenutku kupnje udjela ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovoga Zakona.
(5) Društvo za upravljanje ne odgovara za potpunost i istinitost izjave iz prethodnog stavka ovoga članka niti za naknadno promijenjene okolnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta zahtijevanih za stjecanje statusa kvalificiranog ulagatelja.
(6) Nadzorno tijelo će donijeti poseban pravilnik kojim se pobliže uređuju javna i privatna ponuda, vrste fondova s javnom i privatnom ponudom, kvalificirani ulagatelji i najniži dopušteni iznosi upisa u slučaju fondova s privatnom ponudom.
 
Vrste fondova s javnom i privatnom ponudom
 
Članak 12.
Kao fondove s javnom ponudom, Nadzorno tijelo može ovlastiti odnosno odobriti sljedeće vrste investicijskih fondova:
1. zatvoreni investicijski fond, uključujući i:
a) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire,
b) zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine,
2. otvoreni investicijski fond.
 
Članak 13.
Kao fondove s privatnom ponudom, Nadzorno tijelo može ovlastiti odnosno odobriti sljedeće vrste investicijski fondova:
1. otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom,
2. otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
 
Članak 14.
Nadzorno tijelo će posebnim pravilnikom pobliže odrediti podvrste investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom.
 
Odjeljak 4.
 
TEMELJNA OGRANIČENJA
 
Uvjeti dopuštenosti javne ponude
 
Članak 15.
(1) Javna ponuda u Republici Hrvatskoj dopušta se:
1. fondu osnovanom uz odobrenje Nadzornog tijela kojim upravlja društvo za upravljanje registrirano u Republici Hrvatskoj,
2. fondu osnovanom na temelju odobrenja nadležnog tijela države članice, koji posluje u skladu s odredbama ovoga Zakona koje uređuju poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
(2) Fond iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smije poslovati kao ili biti preoblikovan u fond s privatnom ponudom.
(3) Nadzorno tijelo će posebnim pravilnikom urediti uvjete izdavanja odobrenja za rad fondova iz stavka 1. ovoga članka.
 
Zabrana ponude, upravljanja i prodaje bez odobrenja Nadzornog tijela
 
Članak 16.
(1) Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, ne može osnovati niti upravljati investicijskim fondom iz članka 3. ovoga Zakona, osim ako za to nije dobila odobrenje Nadzornog tijela.
(2) Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, osim osoba iz članka 186. ovoga Zakona, ne može obavljati poslove zastupanja u prodaji udjela ili dionica fondova.
(3) Kazneno djelo čini svatko tko bez ovlaštenja ili odobrenja Nadzornog tijela obavlja neku od djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondom iz članka 3. ovoga Zakona, njegovom ponudom trećim osobama na teritoriju Republike Hrvatske ili poslovima zastupanja u prodaji udjela ili dionica investicijskog fonda.
 
Odjeljak 5.
 
PRIMJENA PROPISA
 
Porezni status investicijskog fonda
 
Članak 17.
(1) Porezna uprava će na zahtjev društva za upravljanje, a u porezne svrhe izdati potvrdu kojom se dokazuje porezni status investicijskog fonda u Republici Hrvatskoj.
(2) Ukoliko se poreznim propisima ne propiše drugačije, u porezne svrhe, fond se smatra krajnjim vlasnikom vrijednosnih papira, odnosno cjelokupne imovine fonda i krajnjim uživateljem ekonomskih koristi koje iz nje proizlaze.
 
Podredna primjena propisa
 
Članak 18.
(1) Na poslovanje društava za upravljanje, te poslove investicijskih fondova, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02.), osim ako ovim ili drugim propisom donesenim na temelju zakona nije utvrđeno drukčije.
(2) Na poslovanje društava za upravljanje, te poslove investicijskih fondova, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.) u slučaju kad je to ovim Zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona izrijekom utvrđeno.
 
GLAVA II.
 
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
 
Odjeljak 1.
 
TEMELJNA OBILJEŽJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 
Pojam društva za upravljanje investicijskim fondovima
 
Članak 19.
Društvo za upravljanje osniva se u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva, kojemu je predmet poslovanja isključivo osnivanje investicijskih fondova i upravljanje investicijskim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun imatelja udjela otvorenih investicijskih fondova i u ime i za račun dioničara zatvorenih investicijskih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.
 
Članak 20.
(1) Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolni utjecaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
(2) Društvo za upravljanje ne smije imati udjel u depozitnoj banci. Poslovanje depozitne banke i društva za upravljanje ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlene iste osobe.
 
Tvrtka društva za upravljanje
 
Članak 21.
(1) Riječi: »društvo za upravljanje fondovima«, »investicijsko društvo«, »uprava fondova«, »investitor«, »invest« ili »investirati«, same ili zajedno s drugim riječima, smiju u nazivu tvrtke ili njegovu dodatku upotrebljavati samo društva za upravljanje investicijskim fondovima sa svrhom označavanja predmeta poslovanja te u promidžbene svrhe.
(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na društva koja riječi: »upravljati fondovima«, »investicija«, »investitor« ili »investirati« upotrebljavaju u kontekstu koji isključuje privid da je sadržaj predmeta poslovanja usmjeren na osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za zajednički račun imatelja udjela u otvorenom investicijskom fondu, odnosno u ime i za račun zatvorenoga investicijskog fonda, te upravljanje tim sredstvima.
 
Temeljni kapital društva za upravljanje
 
Članak 22.
(1) Najniži iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje je 1.000.000,00 kuna. U slučaju da ukupna neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prijeđe protuvrijednost iznosa od 1,875 milijardi kuna, temeljni kapital društva za upravljanje mora biti veći barem za 0.02% iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni granični iznos, do najvišeg iznosa temeljnog kapitala u visini od 75.000.000,00 kuna.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje oblik i iznos temeljnog kapitala koji su društva za upravljanje dužna održavati.
 
Predmet poslovanja društva za upravljanje
 
Članak 23.
(1) Predmet poslovanja društva za upravljanje jest isključivo osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Izrijekom i isključivo naznačene djelatnosti mogu biti upisane u sudski registar kao predmet poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima.
(2) Poslovi upravljanja investicijskim fondovima obuhvaćaju:
1. upravljanje imovinom fonda,
2. promidžbu investicijskih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovim, odnosno dionica u zatvorenim investicijskim fondovima,
3. administrativne poslove:
a) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća,
b) odnosi s ulagateljima,
c) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda te izračun cijene udjela,
d) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
e) objave i izvješćivanja dioničara i imatelja udjela,
f) isplata dioničara, odnosno imatelja udjela iz imovine ili dobiti fonda,
g) isplata udjela u otvorenom investicijskom fondu,
h) vođenje registra imatelja udjela, odnosno dioničara,
i) vođenje pismohrane u skladu s odredbama ovoga Zakona,
j) ostale administrativne poslove koje odobri Nadzorno tijelo.
(3) Društvo za upravljanje koje posjeduje dozvolu za upravljanje investicijskim fondovima može obavljati i poslove upravljanja imovinom za račun nalogodavatelja – vlasnika potrfelja, poslove investicijskog savjetovanja – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire, kao i poslove skrbi i administracije za udjele ili dionice u investicijskim fondovima, a u skladu za zakonskim propisima Republike Hrvatske.
(4) Društvo za upravljanje ne može dobiti odobrenje Nadzornog tijela za obavljanje samo i isključivo poslova iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se propisuju uvjeti i postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom i investicijskog savjetovanja te način izvještavanja o tim poslovima.
 
Članak 24.
(1) Društvo za upravljanje ne smije poslove iz članka 23. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona delegirati na treće osobe. Iznimno, društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Nadzornog tijela, delegirati preostale poslove iz članka 23. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona na treće osobe ali isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja navedenih poslova.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se propisuje postupak i vrste poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje.
(3) Delegiranjem poslova na treće osobe ne smije se umanjiti učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i fondom, te se time ne smiju ugroziti interesi ulagatelja.
 
Odjeljak 2.
 
UVJETI I NAČIN OSNIVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 
Pretpostavke osnivanja društva za upravljanje
 
Članak 25.
Društvo za upravljanje može osnovati i biti njegovim članom fizička ili pravna osoba.
 
Članak 26.
Članovi društva za upravljanje, kao niti članovi uprave ili nadzornog odbora tog društva ne mogu biti:
1. osobe koje su u razdoblju od tri godine prije stjecanja članstva u društvu za upravljanje imale najmanje 10% udjela u temeljnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitne banke, zatvorenom investicijskom fondu, brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupnje i prodaje vrijednosnih papira, osiguravajućem društvu ili mirovinskom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
2. osobe koje su izgubile članstvo u strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge, ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće nadležno tijelo, izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima,
3. osobe koje su kažnjene za kazneno djelo uzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovniku, zlouporabe u stečajnom postupku, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne, te kaznenog djela prijevare, i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
4. osobe protiv kojih su izrečene mjere sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje dok traje zabrana,
5. osobe koje su kažnjene za kazneno djelo prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i osobe koje su više puta kažnjene za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
6. osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
7. osobe koje posjeduju važeću dozvolu Nadzornog tijela za brokera ili investicijskog savjetnika odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog tijela, te stvarno obavljaju te poslove kao zaposlenici brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove s vrijednosnim papirima,
8. osobe koje trenutno obnašaju neku dužnost u državnoj službi i koje su trenutno namještenici državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih Vladi Republike Hrvatske ili Hrvatskom saboru.
 
Članak 27.
(1) Najmanje dva člana uprave društva za upravljanje moraju imati stručno znanje i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za upravljanje.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se pobliže odre­đu­ju uvjeti za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje, uključujući kriterije obveznoga stručnog znanja i načina njegova utvrđivanja.
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja upravljanja investicijskim fondovima
 
Članak 28.
Društvo za upravljanje može obavljati djelatnosti vezane uz upravljanje investicijskim fondom isključivo na temelju odobrenja za obavljanje djelatnosti vezanih uz upravljanje investicijskim fondovima koje izdaje Nadzorno tijelo ili nadležno tijelo države članice.
 
Članak 29.
(1) Društvo za upravljanje podnosi Nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje.
(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:
1. osnivački akt društva za upravljanje,
2. poslovni plan za prve tri godine djelovanja društva za upravljanje koji mora sadržavati planirani volumen investicijskih fondova koje društvo za upravljanje namjerava nuditi na tržištu, organizacijsku shemu društva, te podatke o strukturi zaposlenih,
3. popis članova društva za upravljanje, njihova imena i prezimena, adresu odnosno tvrtku i sjedište, nominalni iznos dionica, odnosno udjela, te postotak dionica odnosno udjela koja pripadaju članovima u temeljnom kapitalu društva,
4. popis povezanih osoba društva za upravljanje,
5. dokumente koje propiše Nadzorno tijelo, a na temelju kojih je moguće utvrditi je li društvo za upravljanje kvalificirano za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, osobito u pogledu osoblja, tehničke opremljenosti i organizacije,
6. ostale dokumente koje propiše Nadzorno tijelo.
(3) O zahtjevu za odobrenje poslovanja odlučuje Nadzorno tijelo u roku od šezdeset dana od dana njegova podnošenja. Ako Nadzorno tijelo u naznačenom roku ne donese odluku o zahtjevu za odobrenje poslovanja, smatra se da je poslovanje odobreno.
(4) Društvu za upravljanje koje u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za upravljanje fondovima ne osnuje fond, prestaje vrijediti odobrenje za poslovanje.
(5) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje sadržaj i postupak izdavanja odobrenja za poslovanje.
 
Odjeljak 3.
 
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 
Vođenje poslova društva za upravljanje
 
Članak 30.
(1) Društvo za upravljanje dužno je:
1. u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa pridržavati se načela savjesnosti i poštenja,
2. u izvršavanju obveza društva za upravljanje postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te propisima Republike Hrvatske,
3. biti sposobno pravovremeno ispuniti dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),
4. odgovarati za pravodobno, pošteno i učinkovito ispunjavanje svih prava i obveza predviđenih ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda, te za propisno izvršavanje naznačenih prava i obveza u skladu s ovim Zakonom te prospektom i/ili statutom fonda bez obzira na to je li neke od njih povjerila drugome,
5. podatke o dioničarima, imateljima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama čuvati kao poslovnu tajnu društva za upravljanje, a mogu ih priopćavati samo na temelju sudskoga naloga, zahtjeva određenog imatelja udjela ili dioničara, te depozitnoj banci,
6. ukoliko je povjerilo poslove i dužnosti trećim osobama, pratiti pridržavaju li se u svom radu odredbi ovoga Zakona te prospekta i/ili statuta fonda,
7. donijeti pravilnik uz suglasnost nadležnog tijela, kojim se uređuje sukob interesa s investicijskim fondovima kojima upravlja, te imatelja udjela u otvorenim investicijskim fondovima odnosno dioničara u zatvorenim investicijskim fondovima, sukob interesa s obzirom na upravljanje imovinom trećih osoba te obavljanje investicijskog savjetovanja,
8. osigurati sustave i mehanizme nadzora koji zorno pokazuju da društvo za upravljanje na dugoročnoj osnovi postupa u skladu s ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda, te koji omogućuju praćenje svih odluka, naloga i transakcija s imovinom fonda,
9. osigurati da svi oglasni i promidžbeni sadržaji, objave, te izvješća dioničarima odnosno imateljima udjela, bilo da su im dostavljena, odnosno objavljena u tisku ili putem elektroničkih sredstava javnog priopćavanja, budu jasna, točna, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Nadzornog tijela,
10. osigurati prodaju udjela i dionica fonda isključivo putem osoba iz članka 186. ovoga Zakona,
11. kupovati imovinu za investicijske fondove isključivo u svoje ime i za račun otvorenog investicijskog fonda, odnosno imatelja udjela fonda kojim upravlja, te u ime i za račun zatvorenoga investicijskog fonda, pohranjujući je u depozitnoj banci, a u skladu s postupkom predviđenim propisima Nadzornog tijela,
12. dostavljati depozitnoj banci preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicijskih fondova, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku,
13. evidencije transakcija s imovinom pojedinog fonda voditi odvojeno od svojih vlastitih računa kao i od evidencija transakcija ostalih fondova, te ih u pravilnim vremenskim razmacima usklađivati s računima depozitne banke,
14. voditi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na način utvrđen posebnim propisom,
15. objavljivati podatke o fondovima kojima upravlja kao i o sebi u skladu sa Zakonom i propisima Nadzornog tijela,
16. podnositi Nadzornom tijelu redovita izvješća u skladu s postupkom predviđenim propisima Nadzornog tijela,
17. održavati otvorene i poštene odnose s Nadzornim tijelom,
18. izvješćivati Nadzorno tijelo o svakoj promjeni sukladno odredbama ovoga Zakona, promjeni članova uprave i nadzornog odbora, odnosno promjeni u članstvu društva za upravljanje, te o svakoj promjeni kapitala, ustroja ili članstva u temeljnom kapitalu u odnosu na stanje koje je odobrilo Nadzorno tijelo,
19. uvesti, voditi i stavljati na uvid svu evidenciju koju Nadzorno tijelo odredi svojim propisom, i to na potpun, pravodoban i točan način i u onom trajanju koje odredi Nadzorno tijelo,
20. pravodobno omogućiti Nadzornom tijelu uvid u svu svoju evidenciju te omogućiti razgovor s osobama koje obavljaju poslove u društvu za upravljanje,
21. pridržavati se drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima Nadzornog tijela, kao i zakona država članica u kojima mu je dopuštena javna ponuda dionica odnosno udjela investicijskih fondova kojima upravlja,
22. ne sačinjavati nikakav ugovor kojemu je cilj umanjivanje ili promjena odgovornosti utvrđenih ovim Zakonom, pri čemu se svaka odredba ugovora sastavljanog u tom cilju smatra ništavnom,
23. osigurati da njegovi zaposlenici i svaka osoba s kojom je sklopljen ugovor o prodaji dionica ili udjela u fondovima u njegovo ime postupaju u skladu s ovim Zakonom i mjerodavnim propisima,
24. jednog člana uprave zadužiti za osiguranje usklađenosti poslovanja društva za upravljanje s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima, te za održavanje kontakata s Nadzornim tijelom u cilju provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona,
25. upravljati fondom u skladu s ulagačkim ciljevima svakoga pojedinog fonda kojim upravlja,
26. izdavati depozitnoj banci naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom fonda,
27. osigurati da procjene vrijednosti fonda budu točne te da cijena udjela bude ispravno utvrđena.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje.
 
Upravljanje rizicima
 
Članak 31.
(1) Društvo za upravljanje mora uspostaviti sustav upravljanja rizicima koji u svako doba omogućuje mjerenje i praćenje rizičnosti pojedinih instrumenata u portfelju kao i ukupnoga portfelja fonda.
(2) Sustav upravljanja rizicima mora omogućiti točno i neovisno utvrđivanje vrijednosti financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC).
(3) Društvo za upravljanje će u skladu s pravilima koja će propisati Nadzorno tijelo, za svaki pojedini fond izvještavati Nadzorno tijelo o tipovima financijskih izvedenica u portfelju fonda, povezanim rizicima, kvantitativnim limitima i implementiranoj metodologiji za mjerenje rizika vezanih uz pozicije i transakcije tim izvedenicama.
(4) Izloženost fonda prema pojedinim financijskim instrumentima na kojima se temelji izvedenica ne smije biti u suprotnosti s ograničenjima ulaganja propisanim ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda.
(5) Kada vrijednosni papir ili instrument tržišta novca u sebi ima ugrađenu izvedenicu, takva izvedenica mora biti uzeta u obzir prilikom izračuna izloženosti fonda iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
 
Odjeljak 4.
 
POSLOVANJE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ IZVAN TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Članak 32.
Društvo za upravljanje može obavljati djelatnost i na teritoriju država članica, bilo osnivanjem i poslovanjem putem podružnice ili neposredno, u skladu s propisima određene države članice.
 
Osnivanje podružnice u državama članicama
 
Članak 33.
(1) Društvo za upravljanje, koje namjerava osnovati podružnicu u državi članici, mora o tome obavijestiti Nadzorno tijelo, navodeći državu članicu u kojoj namjerava osnovati podružnicu.
Uz obavijest mora priložiti:
1. opće podatke o podružnici, koji obuhvaćaju:
a) predmet poslovanja podružnice,
b) imena osoba ovlaštenih za zastupanje podružnice,
c) tvrtku i sjedište podružnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje podružnice,
2. podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje, podatke o udjelima odnosno dionicama koje društvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju putem podružnice u državi članici:
a) točan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje društvo za upravljanje namjerava poduzimati u vezi s prodajom udjela, odnosno dionica u fondovima,
b) za svaki fond, njegov prospekt i/ili statut, te financijsko izvješće prethodne poslovne godine.
(2) Nadzorno tijelo mora najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, obavijest zajedno s prilozima dostaviti nadležnom tijelu države članice, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.
(3) Zajedno s obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, nadležnom tijelu države članice Nadzorno tijelo mora dostaviti:
1. podatke o visini temeljnog kapitala društva za upravljanje,
2. izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, ispunjava propisane zakonske uvjete za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Nadzorno tijelo neće dostaviti obavijest o osnivanju podružnice nadležnom tijelu države članice, ukoliko na temelju dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka, te na temelju prijedloga opsega poslovanja zaključi da postoji osnovana sumnja u pogledu ustrojstva ili vođenja poslova podružnice, odnosno financijske sposobnosti društva za upravljanje za poslovanje u državi članici, o čemu će se Nadzorno tijelo očitovati rješenjem.
(5) Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovoga članka, društvo za upravljanje ima pravo podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.
(6) Društvo za upravljanje mora Nadzorno tijelo obavijestiti o promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.
 
Neposredno obavljanje poslova u državama članicama
 
Članak 34.
(1) Društvo za upravljanje, koje namjerava neposredno obavljati poslove upravljanja fondovima na području države članice, mora o tome obavijestiti Nadzorno tijelo, navodeći državu članicu u kojoj namjerava započeti s neposrednim obavljanjem poslova upravljanja fondovima. Uz obavijest mora priložiti:
1. plan aktivnosti,
2. podatke i dokumentaciju iz članka 33. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo mora najkasnije u roku mjesec dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, obavijest zajedno s prilozima dostaviti nadležnom tijelu države članice, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.
(3) Zajedno s obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, nadležnom tijelu države članice Nadzorno tijelo mora dostaviti:
1. podatke o visini temeljnog kapitala društva za upravljanje,
2. izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, ispunjava propisane zakonske uvjete za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom.
(4) Društvo za upravljanje mora Nadzorno tijelo obavijestiti o promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.
(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugu osobu za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svojega predmeta poslovanja.
 
Nadzor poslovanja u državama članicama
 
Članak 35.
(1) Nadzorno tijelo obavlja nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje u državi članici odnosno nad neposrednim obavljanjem poslova društva za upravljanje u državi članici.
(2) Nadzorno tijelo može zahtijevati od nadležnog tijela države članice u kojoj društvo za upravljanje obavlja djelatnost, da provede postupak nadzora nad poslovanjem podružnice ukoliko bi se na taj način ubrzao i pojednostavio postupak nadzora, u skladu s načelima efikasnosti, ekonomičnosti i postupanja u razumnom roku. Pod istim uvjetima može se ovlastiti osobe ovlaštene od strane nadležnog tijela države članice za sudjelovanje u postupku nadzora.
 
Obavljanje poslova izvan država članica
 
Članak 36.
(1) Društvo za upravljanje smije obavljati poslove upravljanja fondovima izvan država članica isključivo osnivanjem podružnice.
(2) Za osnivanje podružnice u inozemstvu društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Nadzornog tijela.
(3) Na postupak izdavanja odobrenja za osnivanje podružnice, odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 33. ovoga Zakona.
(4) Nadzorno tijelo može odbiti izdati odobrenje za osnivanje podružnice ukoliko je vjerojatno da bi provođenje nadzora nad društvom za upravljanje bilo otežano u značajnijoj mjeri.
(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugu osobu za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svojega predmeta poslovanja.
 
Odjeljak 5.
 
POSLOVANJE FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE SA SJEDIŠTEM U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
 
Izdavanje odobrenja investicijskim fondovima država članica
 
Članak 37.
(1) Fond iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koji svoje udjele želi ponuditi na tržištu Republike Hrvatske dužan je Nadzornom tijelu dostaviti:
1. potvrdu nadležnog tijela matične države članice Europske unije da fond ispunjava propisane uvjete,
2. statut ili drugi odgovarajući dokument fonda,
3. prospekt i skraćeni prospekt,
4. zadnja polugodišnja i godišnja financijska izvješća,
5. podatke o načinu ponude svojih udjela na tržištu Republike Hrvatske,
6. podatke o mjestu na kojem će hrvatski ulagatelji moći dobiti prospekt, statut, izvješća i druge obavijesti o fondu na hrvatskom jeziku te podatke o mjestu na kojemu će hrvatski ulagatelji moći kupovati i prodavati udjele fonda u hrvatskoj valuti.
(2) Svi gore navedeni podaci dostavljaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako Nadzorno tijelo u roku od dva mjeseca ne odbije zahtjev zbog neusklađenosti fonda s propisanim uvjetima države članice ili s drugim propisima Republike Hrvatske, fond može započeti s radom.
 
Članak 38.
(1) Fond iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona za poslo­ve koje obavlja u Republici Hrvatskoj podlijegat će odredbama ovoga Zakona.
(2) Sve obavijesti i izvješća fonda iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona moraju se učiniti dostupnima na hrvatskom jeziku.
 
Članak 39.
Nadzorno tijelo donijet će pravilnik kojim se uređuje izdavanje odobrenja, tržišna djelatnost, javna ponuda i obveze objavljivanja podataka fondova iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj.
 
Podružnica društva za upravljanje države članice
 
Članak 40.
(1) Društvo za upravljanje sa sjedištem u nekoj od država članica koje namjerava osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj, dužno je obavijestiti nadležno tijelo u državi članici u kojoj ima registrirano sjedište o namjeri osnivanja podružnice u Republici Hrvatskoj te mu podastrijeti sljedeće podatke:
1. opće podatke o podružnici, koji obuhvaćaju:
a) predmet poslovanja podružnice,
b) imena osoba ovlaštenih za zastupanje podružnice,
c) tvrtku i sjedište podružnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje podružnice,
2. podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje, podatke o udjelima odnosno dionicama koje društvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju putem podružnice u Republici Hrvatskoj:
a) točan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje društvo za upravljanje namjerava poduzimati u vezi s prodajom udjela odnosno dionica u fondovima,
b) za svaki fond, njegov prospekt i/ili statut, te zadnje godišnje izvješće.
(2) Nadležno tijelo države članice mora obavijesti iz stavka 1. ovoga članka zajedno s prilozima dostaviti Nadzornom tijelu, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.
(3) Zajedno s obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo države članice mora dostaviti Nadzornom tijelu:
1. podatke o visini temeljnog kapitala društva za upravljanje,
2. izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, ispunjava propisane uvjete.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo države članice neće dostaviti obavijest o osnivanju podružnice Nadzornom tijelu, ukoliko na temelju dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka, te na temelju prijedloga opsega poslovanja zaključi da postoji osnovana sumnja u pogledu ustrojstva ili vođenja poslova podružnice, odnosno financijske sposobnosti društva za upravljanje za poslovanje u Republici Hrvatskoj.
(5) Društvo za upravljanje mora nadležno tijelo države članice obavijestiti o promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.
 
Članak 41.
(1) U roku od dva mjeseca od primitka podataka o takvom prijedlogu, Nadzorno tijelo je dužno obavijestiti društvo za upravljanje o svim zakonskim obvezama u poslovanju u Republici Hrvatskoj.
(2) Nakon primitka obavijesti odnosno isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ako obavijest u tom roku nije primljena, društvo za upravljanje može otpočeti obavljati djelatnost u podružnici.
 
Neposredno obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj
 
Članak 42.
(1) Društvo za upravljanje koje namjerava neposredno obavljati poslove upravljanja fondovima na području Republike Hrvatske, mora o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj ima registrirano sjedište. Uz obavijest se moraju priložiti:
1. plan aktivnosti,
2. podaci i dokumentacija iz članka 40. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.
(2) Nadležno tijelo države članice mora obavijest zajedno s prilozima dostaviti Nadzornom tijelu, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.
(3) Zajedno s obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo države članice mora dostaviti Nadzornom tijelu:
1. podatke o visini temeljnog kapitala društva za upravljanje,
2. izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, ispunjava propisane uvjete.
(4) U roku od dva mjeseca od primitka podataka o takvom prijedlogu, Nadzorno tijelo je dužno obavijestiti društvo za upravljanje o svim zakonskim obvezama u poslovanju u Republici Hrvatskoj.
(5) Nakon primitka obavijesti, odnosno isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, ako obavijest u tom roku nije primljena, društvo za upravljanje može otpočeti obavljati djelatnost.
(6) Društvo za upravljanje mora nadležno tijelo države članice obavijestiti o promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.
(7) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugu osobu za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svojega predmeta poslovanja.
 
Nadzor poslovanja u Republici Hrvatskoj
 
Članak 43.
(1) Nadležno tijelo države članice ima pravo obavljati nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u državi članici, odnosno nad neposrednim poslovanjem takvog društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj.
(2) Nadležno tijelo države članice može zahtijevati od Nadzornog tijela, da provede postupak nadzora nad poslovanjem podružnice ukoliko bi se na taj način ubrzao i pojednostavio postupak nadzora, u skladu s načelima efikasnosti, ekonomičnosti i postupanja u razumnom roku. Pod istim uvjetima može se ovlastiti osobe ovlaštene od strane nadležnog tijela države članice za sudjelovanje u postupku nadzora.
 
Odjeljak 6.
 
ODUZIMANJE ODOBRENJA I PRESTANAK DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 
Oduzimanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima
 
Članak 44.
Nadzorno tijelo ima pravo oduzeti odobrenje društvu za upravljanje u sljedećim slučajevima:
1. ukoliko društvo za upravljanje ne započne s poslovanjem u roku od godine dana od izdavanja odobrenja,
2. ukoliko se društvo za upravljanje svojevoljno odrekne odobrenja u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti osnivanja i uprav­ljanja investicijskim fondovima,
3. ukoliko društvo za upravljanje šest ili više mjeseci ne obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima sukladno ovom Zakonu,
4. ukoliko je odobrenje dobiveno na temelju netočnih navoda ili navoda koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,
5. ukoliko ovlaštena osoba više ne ispunjava uvjete za dobivanje odobrenja,
6. ukoliko je ovlaštena osoba ozbiljno ili sustavno kršila ovaj Zakon.
 
Prijenos poslova upravljanja investicijskim fondom na novo društvo za upravljanje
 
Članak 45.
(1) Društvo za upravljanje ima pravo na neko drugo, od Nadzornog tijela propisno ovlašteno društvo za upravljanje prenijeti poslove upravljanja otvorenim investicijskim fondom u skladu s postupkom koji odredi Nadzorno tijelo, a u slučaju zatvorenoga fonda nadzorni odbor uz suglasnost skupštine dioničara zatvorenoga investicijskog fonda, i to prijenosom cjelokupnog investicijskog fonda drugom društvu za upravljanje.
(2) Najmanje tri mjeseca prije prijenosa upravljanja investicijskim fondom, društvo za upravljanje je dužno o prijenosu upravljanja obavijestiti sve imatelje udjela u tom fondu. Imateljima udjela koji u navedenom periodu žele istupiti iz fonda, društvo za upravljanje ne smije obračunati i naplatiti izlaznu naknadu.
(3) Način prijenosa poslovnog upravljanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje Nadzorno tijelo.
Dobrovoljni prestanak djelatnosti društva za upravljanje investicijskim fondovima
 
Članak 46.
Društvo za upravljanje može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost, pod sljedećim pretpostavkama:
1. najmanje šezdeset dana prije dana prestanka upravljanja mora uputiti pisanu obavijest depozitnoj banci, u slučaju kada fond koristi usluge depozitne banke, Nadzornom tijelu u slučaju ako upravlja otvorenim investicijskim fondom ili nadzornom odboru i Nadzornom tijelu ako upravlja zatvorenim investicijskim fondom,
2. ako nastupe okolnosti iz kojih nedvojbeno proizlazi da društvo za upravljanje nije ili neće biti u mogućnosti ispunjavati svoje obveze, dužno je o tome odmah izvijestiti Nadzorno tijelo ako upravlja otvorenim investicijskim fondom, odnosno nadzorni odbor ako upravlja zatvorenim investicijskim fondom,
3. ako u roku od šezdeset dana od upućivanja obavijesti iz točke 1. ili 2. ovoga stavka društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicijskim fondom ne provede postupak prijenosa upravljanja drugom ovlaštenom društvu za upravljanje sukladno članku 45. ovoga Zakona, odnosno ako isto ne učini nadzorni odbor u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda, pokreće se postupak likvidacije fonda sukladno odredbama glave IX. ovoga Zakona.
 
Odjeljak 7.
 
OGRANIČENJA I ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
 
Zabranjene radnje i sukob interesa
 
Članak 47.
(1) Društvo za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom ne smije:
1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira,
2. otuđivati vrijednosne papire ni bilo kakvu drugu imovinu fonda niti ju od njega stjecati, bilo za svoj vlastiti račun ili za račun povezanih osoba,
3. kupovati sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom,
4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona i propisa Nadzornog tijela, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojima upravlja,
5. otuđivati imovinu zatvorenoga investicijskog fonda i imovinu koja tvori otvoreni investicijski fond bez primanja odgovarajuće naknade,
6. stjecati ili otuđivati imovinu u ime fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,
7. u svoje ime i za račun otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno u ime i za račun zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, posuđivati sredstva osim ako to ne čini s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori otvoreni investicijski fond s javnom ponudom prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca,
8. odobravati zajmove iz imovine fonda,
9. koristiti imovinu fonda kao jamstvo izvršenja obveza društva za upravljanje ili obveza trećih osoba ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenicima ili povezanim osobama omogućio sklapanje poslova pod povlaštenim uvjetima,
10. dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,
11. preuzimati obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo investicijskog fonda s javnom ponudom, uz iznimku transakcija s vrijednosnim papirima obavljenih na burzi ili kakvom drugom priznatom sustavu trgovanja čija pravila omogućavaju isporuku vrijednosnih papira uz istodobno plaćanje,
12. za svoj račun stjecati ili otuđivati udjele u otvorenom investicijskom fondu kojim upravlja,
13. izdavati druge vrijednosne papire otvorenih investicijskih fondova osim njihovih udjela,
14. ulagati imovinu fonda u vrijednosne papire ili druge financijske instrumente kojih je ono izdavatelj,
15. fondovi s javnom ponudom kojima upravlja jedno društvo za upravljanje ne smiju biti vlasnici ukupno:
a) više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja,
b) više od 10% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja,
c) 10% dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane jednog te istog izdavatelja,
d) 25% udjela pojedinoga investicijskog fonda,
e) 10% instrumenata tržišta novca jednog te istog izdavatelja uz iznimku da se ograničenja iz ove podtočke ne primjenjuju na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Europske unije ili međunarodna javna organizacija koja je članica jedne ili više država članica.
(2) Ograničenja i odgovornost društva za upravljanje investicijskim fondom s privatnom ponudom propisana su prospektom fonda.
 
Odgovornost društva za upravljanje
 
Članak 48.
(1) U slučaju da ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđene ovim Zakonom, statutom ili prospektom fonda, društvo za upravljanje odgovorno je imateljima udjela, odnosno dioničarima fonda za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, pravilnikom, statutom i prospektom fonda, te ugovorom o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom.
(2) Odricanje od odgovornosti zbog povjeravanja izvršavanja nekog posla trećoj osobi nema pravnog učinka.
 
GLAVA III.
 
DEPOZITNA BANKA
 
Pojam depozitne banke
 
Članak 49.
(1) Depozitna banka jest banka koja za potrebe fonda obavlja poslove pohrane zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove depozitne banke u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) Depozitnom bankom fonda registriranog u Republici Hrvatskoj može biti samo banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je za to dobila odobrenje Hrvatske narodne banke.
 
Temeljna obilježja poslova depozitne banke
 
Članak 50.
(1) Investicijski fond s javnom ili privatnom ponudom koji je osnovan u skladu s odredbama ovoga Zakona i posluje na teritoriju Republike Hrvatske mora imati depozitnu banku.
(2) Prisilne odredbe ovoga Zakona kojima se propisuju obveze postupanja fondova i društava za upravljanje u vezi s korištenjem poslova depozitne banke, odnose se na sve investicijske fondove i društva koja njima upravljaju.
 
Članak 51.
(1) Poslovi pohrane i ostali poslovi koje depozitna banka obavlja za društvo za upravljanje moraju biti ustrojstveno odvojeni od poslova društva za upravljanje.
(2) Imovinu investicijskih fondova, uključujući vrijednosne papire, bankovne račune i drugu imovinu, depozitna banka čuva i vodi na zasebnom računu za svaki od fondova za kojeg obavlja poslove depozitne banke.
(3) Depozitna banka ne smije koristiti imovinu investicijskog fonda, bilo izravno ili neizravno, za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe ili svoje zaposlenike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist dioničara ili imatelja udjela.
(4) Imovina fondova kod depozitne banke ne ulazi u imovinu depozitne banke niti likvidacijsku ili stečajnu masu niti se može upotrijebiti za ovrhu u pogledu potraživanja prema skrbniku.
 
Članak 52.
Depozitna banka djeluje isključivo u interesu ulagatelja u fondove za koje obavlja poslove depozitne banke.
 
Prava i obveze depozitne banke
 
Članak 53.
(1) Pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:
1. u slučaju otvorenoga investicijskog fonda, osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda,
2. u slučaju otvorenoga investicijskog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate imateljima udjela otvorenoga investicijskog fonda iz dobiti fonda,
3. vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu obavljen u skladu s ovim Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom fonda,
4. izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Nadzornog tijela, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima,
5. izvješćuje društvo za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu fonda koju drži u pohrani i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze,
6. naplaćuje sve prihode i druga prava dospjele u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,
7. osigurava da se prihodi fonda koriste u skladu s ovim Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama ovoga Zakona i drugih propisa,
8. obavlja druge stručne ili upravne poslove koji su predviđeni ugovorom između društva za upravljanje ili nadzornog odbora i depozitne banke,
9. vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao depozitna banka svakoga pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje s evidencijom društva za upravljanje,
10. prijavljuje Nadzornom tijelu svako trajnije kršenje ovoga Zakona i ugovora od strane društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,
11. revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući Nadzorno tijelo, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.
(2) Nadzorno tijelo će propisati način provedbe odredaba stavka 1. ovoga članka.
 
Odgovornost depozitne banke
 
Članak 54.
Depozitna banka odgovara društvu za upravljanje, imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu i dioničarima zatvorenog investicijskog fonda za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o skrbničkim i depozitnim poslovima ili ovim Zakonom, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 53. stavka 2. i članka 55. ovoga Zakona u cijelosti ili djelomično povjerila trećim osobama.
 
Članak 55.
Podatke o imateljima udjela, njihovim udjelima, odnosno dioničarima, te uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno odredbama ovoga Zakona, depozitna banka je dužna čuvati kao poslovnu tajnu.
 
Promjena depozitne banke
 
Članak 56.
Investicijskim fondovima nije dopušteno zamijeniti depozitnu banku bez odobrenja Nadzornog tijela.
 
Članak 57.
(1) Depozitna banka koja želi prestati s obavljanjem djelatnosti depozitne banke ili raskinuti ugovor o poslovima depozitne banke određenog fonda ili fondova dužna je najmanje šezdeset dana prije prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno raskida ugovora uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Nadzornom tijelu, nadzornom odboru svakoga zatvorenoga investicijskog fonda ili društvu za upravljanje otvorenoga investicijskog fonda za koje obavlja poslove depozitne banke.
(2) U slučaju da društvo za upravljanje otvorenoga investicijskog fonda, odnosno nadzorni odbor zatvorenoga investicijskog fonda ne zaključe ugovor o pohrani s drugom depozitnom bankom u roku od šezdeset dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, depozitna je banka dužna, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem depozitnih usluga u daljnjem roku od trideset dana.
(3) U slučaju da depozitna banka prestane poslovati u svojstvu depozitne banke, ili ako u roku od šezdeset dana, odnosno u dodatnom roku od trideset dana ne bude zaključen ugovor s drugom depozitnom bankom, investicijski fondovi za koje je obavljala poslove depozitne banke moraju biti likvidirani, sukladno odredbama glave IX. ovoga Zakona.
 
Članak 58.
Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom ili nadzorni odbor zatvorenoga investicijskog fonda mogu jednu depozitnu banku zamijeniti nekom drugom. Dotadašnja depozitna banka mora u pisanom obliku, u roku tri dana od primitka zahtjeva, obavijestiti Nadzorno tijelo da prema svim njenim saznanjima ne postoje nikakve nerazriješene povrede zakona ili propisa.
 
Članak 59.
U slučaju raskida ugovora o pohrani, depozitna banka je dužna svu imovinu investicijskih fondova koju ima u pohrani prenijeti na pohranu depozitnoj banci s kojom društvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor zaključe ugovor o pohrani, pri čemu mora predati i knjige računa, evidenciju i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje fondova za koje je do tada obavljala poslove depozitne banke, i to bilo u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.
 
GLAVA IV.
 
INVESTICIJSKI FONDOVI S JAVNOM PONUDOM
 
Odjeljak 1.
 
ZATVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI S JAVNOM PONUDOM
 
Pojam zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 60.
(1) Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj što ga, uz odobrenje Nadzornog tijela osniva i njime upravlja društvo za upravljanje, kojemu je predmet poslovanja prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje načela razdiobe rizika.
(2) Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom se može osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.
(3) Statutom zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom moraju se utvrditi njegovi ulagateljski ciljevi.
(4) Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom ne može se preoblikovati u holding, koncern ili druge oblike povezanih društava.
(5) Na zatvorene investicijske fondove s javnom ponudom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
 
Članak 61.
(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom u registar fondova, koje Nadzornom tijelu podnosi ovlašteno društvo za upravljanje mora sadržavati:
1. tvrtku društva za upravljanje i podatke o odobrenju za rad koje je društvo za upravljanje dobilo od Nadzornog tijela, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte društva za upravljanje,
2. tvrtku fonda,
3. ciljeve ulaganja fonda,
4. ime i prezime, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte članova prvog saziva nadzornog odbora fonda,
5. statut fonda,
6. prospekt fonda,
7. odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora i njihove pisane izjave o prihvaćanju imenovanja,
8. ugovor sklopljen između nadzornog odbora fonda i društva za upravljanje,
9. ugovor s depozitnom bankom i presliku izvatka iz sudskog registra za banku,
10. zahtjev za uvrštenje dionica fonda na burzu ili uređeno javno tržište, te pisanu potvrdu dotične burze da dionice fonda, sudeći prema prijedlogu, ispunjavaju uvjete za uvrštenje, i
11. tvrtku revizora, izvadak iz sudskog registra i osnovne podatke o revizoru.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se pobliže određuju obvezni sadržaj zahtjeva, statuta, prospekata i ugovora zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to neophodno za zaštitu ulagatelja.
 
Temeljni kapital i dionice zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 62.
(1) Najniži iznos temeljnog kapitala zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom je 5.000.000,00 kuna.
(2) Nadzorno tijelo može propisati i viši iznos temeljnog kapitala od iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka.
 
Članak 63.
(1) Na upis i uplatu dionica odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Dionice zatvorenoga investicijskog fonda uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenoga investicijskog fonda upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljnog kapitala.
 
Članak 64.
(1) Redovne dionice zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom glase na ime i dioničarima daju jednaka prava utvrđena zakonom, prospektom i statutom fonda.
(2) Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom ne smije izdavati niti jednu drugu vrstu vrijednosnih papira, osim dionica iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Dionice zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom moraju biti uvrštene na burzu ili uređeno javno tržište.
 
Troškovi zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 65.
(1) Troškovi i naknade u svezi s osnivanjem zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom mogu se plaćati na teret imovine fonda jedino ako je tako određeno prospektom i statutom. Najviši iznos troškova i naknada osnivanja koje se isplaćuju na teret imovine fonda u prospektu se iskazuje kao postotak novčanih sredstava uplaćenih u fond prilikom osnivanja. Sve ostale troškove i naknade u svezi s osnivanjem koji prelaze tako utvrđeni postotak snosi društvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor, ovisno o tome tko ih je prouzročio.
(2) Ako zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom ne uspije doseći najniži iznos temeljnog kapitala, troškove i naknade u svezi s osnivanjem snose osnivači koji su usvojili statut, a novčani ulozi se u cijelosti vraćaju ulagateljima.
(3) Troškovi i naknade u svezi s osnivanjem plaćeni iz imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ne smiju prelaziti 3,5% ukupnih novčanih sredstava prikupljenih izdavanjem dionica.
 
Članak 66.
(1) Od ostalih troškova, iz imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom mogu se izravno plaćati isključivo:
1. naknada društvu za upravljanje, koja se temelji na postotku prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda i mora se navesti u ugovoru između fonda i društva za upravljanje i u prospektu fonda, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine fonda i obračunava se prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine fonda,
2. naknada depozitnoj banci,
3. naknada i troškovi članova nadzornog odbora,
4. troškovi, provizije ili pristojbe neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine fonda,
5. naknada i trošak vođenja registra dionica, uključujući troškove izdavanja potvrda o stanju udjela, ako se one izdaju, te troškove isplate dividendi,
6. revizorski i odvjetnički troškovi nastali u poslovanju zatvorenoga investicijskog fonda,
7. troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz objave i dostavu izvješća koja se prema ovome Zakonu podnose dioničarima,
8. troškovi održavanja glavne skupštine, osim u slučaju izvanredne skupštine koju društvo za upravljanje sazove snosi društvo za upravljanje,
9. sve propisane naknade i pristojbe koje se plaćaju Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja zatvorenom investicijskom fondu,
10. troškovi uvrštenja na burzu ili uređeno javno tržište,
11. porezi koje je fond dužan platiti na imovinu i/ili dobit,
12. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obvezno za zatvorene investicijske fondove sukladno ovom Zakonu, te
13. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi Nadzornog tijela).
(2) Naknada društvu za upravljanje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne može biti definirana tako da ovisi o prinosu fonda.
(3) Na teret imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom fonda.
 
Članak 67.
Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na sljedeći način:
(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz članka 66. ovoga Zakona, osim tro-
škova iz stavka 1. točke 11. i točke 13. toga članka)
_________________________________________     × 100
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine               
 
i mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvješću fonda.
 
Članak 68.
(1) Pokazatelj ukupnih troškova fonda ne smije prelaziti 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Po završetku godišnjeg obračunskog razdoblja, Nadzorno tijelo svake godine objavljuje sažetu usporedbu pokazatelja ukupnih troškova svih zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
(2) Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3.5% snosi društvo za upravljanje.
 
Nadzorni odbor
 
Članak 69.
(1) Nadzorni odbor zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ima najmanje pet članova.
(2) Najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom mogu biti zaposlenici ili povezane osobe društva za upravljanje ili osobe koje su s fondom u prethodne dvije godine sklopile ugovor o pružanju usluga, uključujući revizore, odvjetnike i javne bilježnike.
(3) Ostali članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom moraju biti neovisni, što znači da se ne smije raditi o:
1. zaposlenicima društva za upravljanje, depozitne banke, revizora ili osobama koje posjeduju važeću dozvolu Nadzornog tijela, odnosno odgovarajućega nadležnog tijela za brokera ili investicijskog savjetnika, te stvarno obavljaju te poslove kao zaposlenici brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove s vrijednosnim papirima, ili osobama koje su s bilo kojim od njih u prethodne dvije godine sklopile ugovor o pružanju usluga,
2. zaposlenicima povezanih osoba iz stavka 3. točke 1. ovoga članka ili s njima povezanim osobama.
 
Članak 70.
Sljedeće osobe ne mogu biti članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom:
1. članovi uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, depozitne banke, brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove s vrijednosnim papirima, društva za osiguranje ili mirovinskog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležno regulatorno tijelo oduzelo odobrenje za rad, u roku od tri godine od oduzimanja odobrenja,
2. osobe koje su izgubile članstvo u strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge, ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće nadležno tijelo izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima,
3. osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo protiv imovine, kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja i kazneno djelo povrede vjerodostojnosti isprava iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od jedne godine po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
4. osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedopuštene distribucije, nedopuštenog uvrštenja vrijednosnih papira, prikrivanja vlasništva i nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to za vrijeme od jedne godine po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
5. osobe koje su pravomoćno osuđene za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira za vrijeme od jedne godine po pravomoćnosti odluke,
6. osobe protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda i/ili društva za upravljanje za vrijeme dok traje ta zabrana,
7. svaka osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost,
8. osobe koje posjeduju važeću dozvolu Nadzornog tijela, odnosno odgovarajućega nadležnog tijela za brokera ili investicijskog savjetnika, te stvarno obavljaju te poslove kao zaposlenici brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove s vrijednosnim papirima,
9. osobe koje trenutno obnašaju neku dužnost u državnoj službi i koje su trenutno namještenici državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih Vladi Republike Hrvatske ili Hrvatskom saboru ili odgovarajućih tijela u nekoj drugoj državi.
 
Članak 71.
Članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom imenuju se na razdoblje od najviše četiri godine, te mogu biti ponovno imenovani.
 
Članak 72.
U godišnjem financijskom izvješću zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih dionica kojima pojedini član nadzornog odbora raspolaže u fondu. Članovima nadzornog odbora nije dopušteno primanje nikakve nagrade od izdavatelja vrijednosnih papira u koje fond ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju temeljem ugovora o radu.
 
Nadležnost nadzornog odbora
 
Članak 73.
Članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom pored nadležnosti koje nadzorni odbor ima na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, zajednički zastupaju fond prema društvu za upravljanje. Također, nadzorni odbor nadležan je i za:
1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od tri godine,
2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,
3. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama ovoga Zakona, prospektom fonda, te ciljevima i ograničenjima ulaganja pojedinog fonda,
4. davanja suglasnosti na odluku kojom se glavnoj skupštini fonda predlaže odlučivanje u vezi s otkupom dionica, izdavanjem dionica i restrukturiranjem fonda,
5. prijavljivanje Nadzornom tijelu svakog propusta društva za upravljanje i depozitne banke u pridržavanju ovoga Zakona i mjerodavnih propisa,
6. utvrđuje financijska izvješća fonda, po prijedlogu društva za upravljanje.
 
Članak 74.
U slučaju oduzimanja odobrenja za rad društvu za upravljanje ili nastanka kakve druge okolnosti koja onemogućuje nastavak obavljanja poslova upravljanja zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, nadzorni odbor je obvezan u roku od šezdeset dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati ugovor iz članka 76. ovoga Zakona s novim društvom za upravljanje. U suprotnom, nadzorni odbor je dužan sazvati glavnu skupštinu fonda.
 
Članak 75.
U slučaju oduzimanja odobrenja za rad depozitnoj banci zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ili nastanka kakve druge okolnosti koja depozitnoj banci fonda onemogućuje nastavak obavljanja ugovorenih poslova, nadzorni odbor je obvezan u roku od šezdeset dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati ugovor s drugom depozitnom bankom. U suprotnom, nadzorni odbor je dužan sazvati glavnu skupštinu fonda.
 
Upravljanje fondom
 
Članak 76.
(1) Uprava društva za upravljanje ima ovlasti, imenuje se i djeluje kao uprava zatvorenoga investicijskog fonda te upravlja fondom u skladu s ugovorom što ga je društvo za upravljanje sklopilo s fondom zastupljenim po njegovom nadzornom odboru u skladu s odredbama ovoga Zakona i mjerodavnih propisa.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj ugovora iz prethodnog stavka ovoga članka sklopljenog između društva za upravljanje i zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom.
 
Članak 77.
Društvo za upravljanje je odgovorno za izvršavanje poslova preuzetih ugovorom iz članka 76. ovoga Zakona, bez obzira obavlja li te poslove neposredno ili preko treće osobe.
 
Dozvoljena ulaganja
 
Članak 78.
(1) Imovina zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom isključivo se može sastojati od:
1. vrijednosnih papira,
2. udjela ili dionica investicijskih fondova,
3. instrumenata tržišta novca,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Republici Hrvatskoj ili državi članici, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Nadzorno tijelo u smislu sigurnosti ulagača smatrati barem jednakima onima u Republici Hrvatskoj, koji dospijevaju u roku ne duljem od dvanaest mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,
5. terminskih i opcijskih ugovora i drugih financijskih izvedenica, kojima se trguje na uređenim tržištima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) pod uvjetom da:
a) se temelje na financijskim instrumentima ulaganje u koje je dozvoljeno ovim člankom, financijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim tečajevima ili valutama u koje fond smije ulagati na temelju svog prospekta i statuta,
b) se poslovi ugovoreni na drugim organiziranim tržištima (OTC) sklapaju s institucijama koje podliježu strogom nadzoru nekog regulatornog tijela u Republici Hrvatskoj ili državi članici,
c) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi te se u svako doba mogu prodati, likvidirati ili zaključiti prijebojnom transakcijom po njihovoj pravičnoj vrijednosti na poticaj fonda,
d) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa odnosno smanjenje troškova fonda bez ikakvog povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani ovim Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda,
e) u prospektu fonda mora biti navedeno smije li se ulagati u takve instrumente, da li će se koristiti u svrhu zaštite od rizika i/ili u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, i kakav je utjecaj takvih instrumenata na rizičnost fonda,
6. nekretnina,
7. novca na računu.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se određuju dozvoljena ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Ograničenja ulaganja
 
Članak 79.
(1) Ulaganje imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:
1. najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog te istog izdavatelja uz iznimku da:
a) u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Europske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom da:
– u prospektu i statutu fonda budu jasno naznačene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,
– da se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i
– da vrijednost niti jednoga pojedinoga vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz točke 1. podtočke a) ovoga stavka ne prelazi 30% imovine fonda,
b) ako fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira, Nadzorno tijelo može dozvoliti da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja može uložiti do 20% imovine fonda, a u iznimnim okolnostima da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja može uložiti do 35% imovine fonda ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa, ulaganje do 35% imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja, takav fond mora u svom prospektu i statutu jasno naznačiti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,
2. osobe koje čine povezana društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovoga Zakona smatraju se jednim izdavateljem u smislu članka 78. ovoga Zakona i odredbama ovoga članka, pri čemu najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine grupu povezanih društava,
3. ograničenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odnose se na:
a) depozite,
b) financijske izvedenice kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),
4. najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit u jednu te istu banku iz članka 78. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,
5. izloženost prema jednoj osobi na temelju financijskih izvedenica ugovorenih s tom osobom na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne smije biti veća od:
a) 10% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o banci iz članka 78. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,
b) 5% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o nekoj drugoj pravnoj osobi,
6. ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba, i vrijednosti depozita položenih kod te osobe i izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC) ugovorenih sa tom osobom ne smije prijeći 20% neto vrijednosti imovine fonda,
7. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog te istog investicijskog fonda iz članka 78. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona i najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove s privatnom ponudom,
8. ulaganje u udjele ili dionice investicijskih fondova ne može preći 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda koji se ulaže,
9. ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili izravnim ili neizravnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada,
10. ukoliko se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izviješćima fonda mora jasno biti naznačena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena i tome fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u postotku imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugoga investicijskog fonda,
11. fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja ili vrijednosnih papira iz jednog te istog izdanja obveznica,
12. ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od 10% neto vrijednosti imovine fonda,
13. ako fond više od 40% svoje neto vrijednosti imovine namjerava uložiti u neuvrštene vrijednosne papire, tvrtka fonda treba uključivati riječi »zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire«,
14. nikakva se ulaganja ne mogu obavljati u društva s ograničenom odgovornošću, kao ni u bilo kakve vrijednosne papire koji nisu slobodno prenosivi.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju ograničenja ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Ograničenja ulaganja u nekretnine
 
Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
 
Članak 80.
(1) Isključivo zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojemu je odredbama prospekta i statuta dopušteno ulaganje u nekretnine, odnosno koji namjerava najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda uložiti u nekretnine, smije stjecati nekretnine na način i prema uvjetima iz ovoga Zakona.
(2) Investicijski fond iz stavka 1. ovoga članka mora u svojoj tvrtki imati riječi »zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine«.
(3) Investicijski fond za ulaganje u nekretnine, prema svojem statutu i prospektu, smije stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu na temelju reciprociteta, i to u sljedeća dobra:
1. stambene i/ili poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem,
2. zemljišta na kojima se gradi ako građevinski plan odgovara uvjetima navedenim pod točkom 1. ovoga stavka i ako se prema objektivnim kriterijima može računati sa završetkom izgradnje u primjerenom roku te ako troškovi za zemljišta ne prelaze ukupno 20% neto vrijednosti imovine fonda,
3. neizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne i područne (regionalne) samouprave dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada, odnosno zgrada ili uređaja potrebnih za obavljanje određenih djelatnosti i stoga određena za skoru vlastitu gradnju, u skladu s odredbom točke 1. ovoga stavka,
4. poljoprivredna zemljišta,
5. ostala ulaganja u nekretnine ako je to izričito predviđeno u statutu i prospektu fonda.
(4) Imovina iz stavka 3. ovoga članka smije biti stečena samo ako je vještak prethodno procijenio predmetnu nekretninu i ako protuusluga ili cijena koju treba platili ili treba obaviti za račun fonda ne prelazi ili samo neznatno prelazi procijenjenu vrijednost nekretnine.
(5) Svaka pojedina nekretnina ne smije u trenutku stjecanja prelaziti 20% neto vrijednosti imovine fonda. To vrijedi i za nekretnine koje se sastoje od više međusobno povezanih zemljišnih čestica.
(6) Najmanje 50% neto vrijednosti imovine zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine mora se sastojati od nekretnina smještenih u Republici Hrvatskoj, osim ako se ne radi o ulaganju iz stavka 7. ovoga članka.
(7) Ulaganja u udjele ili dionice društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežito stjecanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina te upravljanje nekretninama, udjele ili dionice drugog fonda za nekretnine, ili druge vrijednosne papire, izvedenice ili certifikate koje propiše Nadzorno tijelo, a čija se cijena temelji na nekretninama, smatraju se ulaganjem u nekretnine.
(8) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine.
 
Prekoračenje ograničenja ulaganja
 
Članak 81.
Ograničenja ulaganja iz članka 79. ovoga Zakona mogu se prekoračiti ako se radi o prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca koje fond stječe prilikom povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva ili na temelju ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela.
 
Članak 82.
U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 79. ovoga Zakona, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz članka 81. ovoga Zakona, društvo za upravljanje, nastojeći sačuvati interese dioničara, dužno je uskladiti ulaganja fonda sukladno odredbi članka 78. ovoga Zakona u roku od godine dana, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.
 
Članak 83.
U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 79. ovoga Zakona koja su posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda sukladno odredbi članka 78. ovoga Zakona odmah po saznanju za prekoračenje. Društvo za upravljanje dužno je fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.
 
Članak 84.
Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih godinu dana od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.
 
Glavna skupština
 
Članak 85.
(1) Na nadležnost, sazivanje i održavanje glavne skupštine primjenjuju se odredbe glave IV. odjeljka 5., pododjeljak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 temeljnog kapitala zatvorenoga investicijskoga fonda s javnom ponudom.
 
Članak 86.
Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini fonda pri odlučivanju donosi sljedeće odluke:
1. povećanje godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
2. promjena ulagačkih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
3. stjecanje vlastitih dionica fonda radi njihovog povlačenja,
4. ako je zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan na određeno vrijeme, produljenje trajanja fonda u odnosu na razdoblje navedeno u prospektu,
5. pripajanje i spajanje s drugim fondom, odnosno podjelu zatvorenoga investicijskog fonda javnom ponudom.
 
Odjeljak 2.
 
OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI S JAVNOM PONUDOM
 
Pojam otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 87.
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama ovoga Zakona, i čiji imatelji udjela imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela, i na taj način istupiti iz fonda.
 
Članak 88.
(1) Kupnja udjela javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava, čime kupac po kupnji udjela ulazi u ugovorni odnos s društvom za upravljanje koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine, u skladu s uvjetima naznačenim u prospektu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka kupnja udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima koje propiše Nadzorno tijelo.
 
Članak 89.
Sredstva otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu.
 
Članak 90.
Imatelji udjela odgovaraju za obveze otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom do visine iznosa svojega udjela u fondu.
 
Osnivanje otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 91.
(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom u registar fondova, koje Nadzornom tijelu u ime fonda podnosi društvo za upravljanje, mora sadržavati:
1. tvrtku društva za upravljanje, podatke o odobrenju za rad koje je dobilo od Nadzornog tijela, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte društva za upravljanje,
2. naziv fonda i njegove ciljeve ulaganja,
3. prospekt fonda,
4. statut fonda,
5. ugovor sklopljen između društva za upravljanje i depozitne banke te izvadak iz sudskog registra za depozitnu banku,
6. tvrtku revizora te izvadak iz sudskog registra za revizora,
7. naznaku osniva li se fond iz članka 15. stavka 1. točke 1. ili točke 2. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se pobliže uređuju zahtjevi vezani uz izdavanje odobrenja, obvezni sadržaj prospekta otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to neophodno za zaštitu ulagatelja.
 
Udjeli u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom
 
Članak 92.
(1) Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom može izdavati samo jednu vrstu udjela i ne smije izdavati niti jednu drugu vrstu vrijednosnih papira koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.
(2) Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalan iznos.
(3) Prema ovome Zakonu udjeli se smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi bez ikakvog ograničenja.
 
Članak 93.
Vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.
 
Troškovi otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 94.
(1) Naknade koje se naplaćuju ulagatelju, odnosno otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ograničene su na:
1. ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,
2. izlaznu naknadu koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,
3. naknadu za upravljanje, koja se obračunava na temelju neto vrijednosti fonda dnevno prema sljedećoj formuli:
 
Iskazana godišnja naknada za upravljanje  ×   1   .
                                                                    365
(2) Niti jedan trošak poslovanja društva za upravljanje kao niti bilo koja usluga koju ono pruža otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ne može se naplaćivati fondu izvan okvira naknade iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu jedinu iznimku predstavlja upis imatelja udjela ako tu uslugu obavlja društvo za upravljanje.
(3) Nije dopušteno naplaćivati naknadu vezanu uz prinos fonda.
 
Članak 95.
Ostali troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret ulagatelja ili otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom su:
1. naknada i troškovi plativi depozitnoj banci,
2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
4. troškovi godišnje revizije,
5. troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela,
6. sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja fondu,
7. porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
8. troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava, te
9. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi Nadzornog tijela).
 
Članak 96.
(1) Niti jedan trošak ne smije se plaćati iz imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom osim ako nije u prospektu fonda naznačen kao trošak.
(2) Otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ne smije se naplaćivati nikakva naknada vezana uz oglašavanje ili promicanje prodaje udjela u fondu, kao niti nagrada prodajnim zastupnicima za fondove. Takve troškove snosi društvo za upravljanje iz prihoda ostvarenih na ime naknada za upravljanje, naplaćenih ulaznih i izlaznih naknada.
 
Članak 97.
Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na sljedeći način:
(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz članka 95. ovoga Zakona, osim
troškova iz stavka 1., 2., 7. i 9. toga članka)   × 100
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine               
i mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvješću.
 
Članak 98.
(1) Pokazatelj ukupnih troškova fonda ne smije prelaziti 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Po završetku godišnjega obračunskog razdoblja, Nadzorno tijelo svake godine objavljuje sažetu usporedbu pokazatelja ukupnih troškova svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
(2) Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3.5% snosi društvo za upravljanje.
 
Upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom
 
Članak 99.
Poslove upravljanja i vođenja poslovanja otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, u skladu s ciljevima utvrđenim u njegovu prospektu, smije obavljati isključivo društvo za upravljanje, koje je od Nadzornog tijela dobilo odobrenje za rad.
 
Dozvoljena ulaganja
 
Članak 100.
(1) Imovina otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom isključivo se može sastojati od:
1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca kojima se trguje:
a) na uređenom javnom tržištu,
b) na uređenom javnom tržištu države članice koje redovito posluje,
c) na službenoj kotaciji burze vrijednosnih papira ili na drugom uređenom javnom tržištu država koje nisu članice Europske unije koje redovito posluje, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom i statutom fonda,
2. nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira pod uvjetom:
a) da je prospektom izdanja predviđeno njihovo uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje, i
b) da je ulaganje na tu burzu ili drugo uređeno javno tržište predviđeno prospektom i statutom fonda, i
c) da se takvo uvrštenje osigura u roku od jedne godine od izdanja. U protivnom će se vrijednosni papiri smatrati neuvrštenim,
3. udjela ili dionica investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili državi koja nije članica Europske unije, pod uvjetom:
a) da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim ovim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica Europske unije, i
b) da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Republici Hrvatskoj ili državi članici, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Nadzorno tijelo u smislu sigurnosti ulagača smatrati barem jednakima onima u Republici Hrvatskoj, koji dospijevaju u roku ne duljem od dvanaest mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,
5. terminskih i opcijskih ugovora i drugih financijskih izvedenica, kojima se trguje na uređenim tržištima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) pod uvjetom da:
a) se temelje na financijskim instrumentima u koje je ulaganje dozvoljeno ovim člankom, financijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim tečajevima ili valutama u koje fond smije ulagati na temelju prospekta i statuta fonda,
b) se poslovi ugovoreni na drugim organiziranim tržištima sklapaju sa institucijama koje podliježu strogom nadzoru nekog regulatornog tijela u Republici Hrvatskoj ili državi članici,
c) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi te se u svako doba mogu prodati, likvidirati ili zaključiti prijebojnom transakcijom po njihovoj pravičnoj vrijednosti na poticaj fonda,
d) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa odnosno smanjenje troškova fonda bez ikakvog povećanja rizika odnosno da se njima neće mijenjati investicijska strategija fonda, ciljevi i ograničenja definirani ovim Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda,
e) u prospektu fonda mora biti navedeno smije li se ulagati u takve instrumente, da li će se koristiti u svrhu zaštite od rizika i/ili u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, i kakav je utjecaj takvih instrumenata na rizičnost fonda,
6. instrumenata tržišta novca kojima se ne trguje na uređenom tržištu pod uvjetom da:
a) su ih izdali ili za njih jamče, Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili centralna banka Republike Hrvatske, države članice, jedinice lokalne uprave ili centralne banke država članica, Europska centralna banka, Europska investicijska banka, države koje nisu članice Europske unije, federativne jedinice u slučaju federativnih država, ili javna međunarodna organizacija koje je članica jedna ili više država članica, ili
b) su izdani od strane izdavatelja čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ili
c) su izdani od strane institucije koja podliježe nadzoru nadležnog nadzornog tijela države članice ili podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je odgovarajući u odnosu na ovaj Zakon, ili
d) su izdani od strane drugih osoba koje je Nadzorno tijelo odobrilo pod uvjetom da ulagatelji u takve instrumente uživaju sigurnost barem jednaku onoj instrumenata iz stavka 1. točke 6 podtočaka a), b) ili c) ovoga članka, i da je njihov izdavatelj trgovačko društvo čiji kapital i rezerve premašuju deset milijuna eura i koje izrađuje i objavljuje financijska izvješća u skladu sa odgovarajućim standardima financijskog izvješćivanja, ili da je u sklopu grupe povezanih društava koja uključuje jednu ili nekoliko osoba čije su dionice uključene u službenu kotaciju neke burze, a koja je posvećena financiranju te grupe, ili da je trgovačko društvo čiji je predmet poslovanja financiranje posebnih subjekata za sekuritizaciju koja uživaju bankovnu kreditnu liniju, i/ili
7. neuvrštenih vrijednosnih papira,
8. novca na računima.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se određuju dozvoljena ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja
 
Članak 101.
(1) Ulaganje imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:
1. najviše 10% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izvan onih navedenih u članku 100. stavku 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona,
2. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog te istog izdavatelja pod uvjetom da ukoliko je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog te istog izdavatelja koji čine imovinu fonda veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja za sve takve izdavatelje ne smije prijeći 40% neto vrijednosti imovine fonda, ali uz iznimku da:
a) u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Europske unije ili međunarodna javna organizacija koje su jedna ili više država članica članice, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom da:
– u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno naznačene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda,
– se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i
– vrijednost niti jednog pojedinoga vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz točke 2. podtočke a) ovoga stavka ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda.
b) najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u obveznice koje odobri Nadzorno tijelo, a koje izdaju banke registrirane u Republici Hrvatskoj ili državi članici koje su na temelju nekog zakona ili propisa predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagača u te obveznice, sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi u slučaju nesolventnosti izdavatelja prioritetno poslužila za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica, ukoliko je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog te istog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda,
c) osobe koje čine povezana društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovoga Zakona smatraju se jednim izdavateljem u smislu članka 100. i članka 101. ovoga Zakona, najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
d) ako fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira, Nadzorno tijelo može dozvoliti da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja može uložiti do 20% neto vrijednosti imovine fonda, a u iznimnim okolnostima da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja može uložiti do 35% neto vrijednosti imovine fonda ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa, ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog te istog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja, takav fond mora u prospektu i statutu fonda jasno naznačiti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,
3. prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz točke 2. podtočke a) i b) ovoga stavka ne uključuju se u izračun ograničenja od 40% iz točke 2. ovoga stavka,
4. ograničenja iz točke 2. ovoga stavka ne odnose se na:
a) depozite,
b) financijske izvedenice kojima se trguje drugim organiziranim tržištima (OTC),
5. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se položiti kao depozit u jednu te istu banku iz članka 100. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,
6. izloženost prema jednoj osobi na temelju financijskih izvedenica ugovorenih s tom osobom na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne smije biti veća od:
a) 10% neto vrijednosti imovine ako se radi o banci iz članka 100. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,
b) 5% neto vrijednosti imovine ako se radi o nekoj drugoj pravnoj osobi,
7. ukupna vrijednost ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba, i vrijednosti depozita položenih kod te osobe i izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC) ugovorenih sa tom osobom ne smije prijeći 20% neto vrijednosti imovine fonda,
8. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog te istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona,
9. ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova ne uključuju se u izračune ograničenja iz točaka 1. do 6. ovoga članka,
10. ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada,
11. ukoliko se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena i tome fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u postotku imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda,
12. otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ne smije biti vlasnikom:
a) više od 10% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja,
b) više od 10% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja,
c) 10% dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane jednog te istog izdavatelja,
d) 25% udjela pojedinoga investicijskoga fonda,
e) 10% instrumenata tržišta novca jednog te istog izdavatelja uz iznimku da se ograničenja iz ovog stavka ne primjenjuju na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Europske Unije, međunarodna javna organizacija koje su jedna ili više država članica članice,
f) ograničenja iz točke 11. podtočaka c), d) i e) ovoga stavka mogu se zanemariti u trenutku ulaganja ako tada nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u opticaju,
13. ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine fonda,
14. otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom ne smiju ulagati u plemenite metale niti u vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala.
(2) Ograničenja ulaganja iz ovoga članka mogu se prekoračiti ako se radi o prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca koje fond stječe prilikom povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva za upravljanje ili na temelju ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela u fondu.
(3) U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovoga članka, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, društvo za upravljanje, nastojeći sačuvati interese imatelja udjela, dužno je uskladiti ulaganja fonda u razumnom vremenskom roku, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.
(4) U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovoga članka koja su posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.
(5) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.
(6) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se određuju ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Odjeljak 3.
 
PROSPEKT INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM
 
Pojam prospekta investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 102.
Prospekt investicijskog fonda s javnom ponudom predstavlja poziv na kupnju udjela u otvorenom, odnosno dionica u zatvorenom investicijskom fondu.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 103.
Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj prospekta
 
Članak 104.
(1) Prospekt mora sadržavati one informacije na osnovi kojih će ulagači moći stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s jav­nom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanima s naravi fonda i njegovog portfelja.
(2) Prospekt investicijskog fonda s javnom ponudom u najmanjoj mjeri mora sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv, odnosno tvrtku fonda, naznaku vrste fonda, te imena i kratki životopis članova nadzornog odbora fonda u slučaju da se radi o zatvorenom investicijskom fondu,
2. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
3. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak statuta ili cjelovitog prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
4. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
5. ime, odnosno tvrtku revizora i drugih pružatelja usluga fondu,
6. prava iz udjela ili dionica fonda:
a) pravo na glasovanje na skupštini zatvorenoga investicijskog fonda,
b) pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
c) pravo na dividendu ili udio u dobiti,
d) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
e) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase fonda,
7. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,
8. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda, informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene,
9. vrsta imovine u koju je fondu dopušteno ulaganje,
10. opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda te rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom fonda,
11. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, mora sadržavati izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva, te utjecaj takvih transakcija na stupanj rizičnosti fonda,
12. naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,
13. naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ukoliko fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,
14. najniži iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa dionica ili udjela te, za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, način i uvjete otkupa udjela,
15. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
16. ukoliko će neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine fonda,
17. u slučaju otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
18. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: iznos, vrsta i granica troškova osnivanja koji mogu teretiti fond,
19. u slučaju bilo kojeg fonda: godišnje naknade i troškovi uprav­ljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis učinka istih na buduće prinose ulagatelja,
20. informacije o načinu izračuna i načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti ili dividende fonda dioničarima i imateljima udjela,
21. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značenja za dioničara ili imatelja udjela,
22. povijesni prinos fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je fond namijenjen,
23. trajanje poslovne godine, te
24. datum izdavanja prospekta.
Podaci o društvu za upravljanje:
25. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i nadnevak osnivanja i upisa u sudski registar,
26. u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima s javnom ponudom, popis tih drugih fondova,
27. imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te kratki životopisi,
28. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,
29. tvrtku, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava,
30. za fond iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u prospekt se mora navesti podatke o mjestu u Republici Hrvatskoj u kojem domaći ulagatelji mogu dobiti informacije te kupovati i prodavati udjele ili dionice dotičnog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na hrvatskom jeziku, a transakcije moraju biti izvršene u domaćoj valuti.
Podaci o depozitnoj banci:
31. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke.
 
Odobravanje i objava prospekta
 
Članak 105.
(1) Nadzorno tijelo mora, u roku od šezdeset dana od dana podnošenja zahtjeva, odobriti svaki prospekt investicijskog fonda s javnom ponudom prije pokretanja javne ponude za prodaju dionica ili udjela, a mora prethodno odobriti i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena. Ako u roku od 60 dana Nadzorno tijelo ne odluči o zahtjevu za odobrenje prospekta smatra se da su prospekt, odnosno njegove izmjene i dopune odobrene.
(2) Nije dopušteno nuditi javnom ponudom dionice ili udjele u investicijskom fondu s javnom ponudom prije no što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda.
 
Članak 106.
Društvo za upravljanje je obvezno u roku od sedam dana nakon dobivanja odobrenja Nadzornog tijela objaviti prospekt u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvat­ske.
 
Članak 107.
(1) Nadzorno tijelo može odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skraćenom obliku (skraćeni prospekt) samo za potrebe otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, pod uvjetom da je u skraćenom prospektu jasno i vidljivo naznačeno postojanje cjelovitog prospekta te napomenu da je cjeloviti prospekt moguće dobiti na zahtjev.
(2) Uvjeti navedeni u skraćenom prospektu ne smiju se razlikovati od uvjeta iz cjelovitog prospekta.
 
Učestalost izdavanja prospekta
 
Članak 108.
(1) U slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, prospekt se mora prirediti i podnijeti Nadzornom tijelu na odobrenje za početno izdanje dionica i za svako naknadno izdanje dionica.
(2) U slučaju otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, novi prospekt se mora prirediti i podnijeti Nadzornom tijelu na odobrenje svaki put kada nastane bitna promjena prospekta navedena u članku 109. stavku 1. i 3. ovoga Zakona, odnosno u drugim slučajevima predviđenim ovim Zakonom.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju obvezni sadržaj, objavljivanje i odobravanje cjelovitih i skraćenih prospekata.
 
Izmjene prospekta otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
 
Članak 109.
(1) Izmjene prospekta otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom koje se predlažu s ciljem:
1. povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,
2. promjene ulagačkih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda,
3. promjene politike isplata udjela u dobiti, ili
4. pripajanja ili spajanja s drugim fondom, ili podjele fonda, podliježu prethodnoj suglasnosti Nadzornog tijela, ali i ispunjenju sljedećih uvjeta:
1. obavijest o predloženim promjenama mora se poštom poslati svim imateljima udjela i objavljivati u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske najmanje jednom u svakih četrnaest dana tijekom razdoblja od dva mjeseca do dana uvođenja promjena,
2. svi imatelji udjela moraju biti upoznati s činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa, i to prije uvođenja promjena, a uz obavijest o danu njihovog uvođenja,
3. mora biti izvršen otkup svih udjela po zahtjevima primljenima prije stupanja na snagu promjena prospekta.
(2) Pored izmjena iz stavka 1. ovoga članka, prethodnoj suglasnosti Nadzornog tijela podliježu i promjene članova uprave društva za upravljanje te nadzornog odbora, depozitne banke ili revizora fonda.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se pobliže uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Odjeljak 4.
 
STATUT INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM
 
Pojam statuta investicijskih fondova s javnom ponudom
 
Članak 110.
(1) Statut otvorenog ili zatvorenoga investicijskog fonda s jav­nom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje s imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu, odnosno dioničarima zatvorenoga investicijskog fonda.
(2) Statut se prilaže prospektu fonda i čini njegov sastavni dio.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, statut otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će imatelju udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 111.
Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj statuta
 
Članak 112.
Statut otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom koji navedene podatke iz ovoga članka već ne sadrži u prospektu, odnosno statut zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom mora u najmanjoj mjeri sadržavati sljedeće podatke:
1. naziv odnosno tvrtku fonda i naznaku vrste fonda,
2. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
3. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća te gdje je moguće dobiti primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
4. najniži najviši iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koji će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
5. prava iz udjela ili dionica fonda:
a) pravo na glasovanje na skupštini zatvorenoga investicijskog fonda,
b) pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
c) pravo na dividendu ili udio u dobiti,
d) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
e) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase fonda,
6. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene,
7. opis investicijskih ciljeva investicijskog fonda i naravi predloženih ili stvarnih portfelja, načina za ostvarenje ciljeva i rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom fonda,
8. najniži iznos ulaganja u fond, način upisa te, za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, način otkupa udjela,
9. naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,
10. naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ukoliko fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,
11. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
12. u slučaju otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
13. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: iznos, vrsta i granica troškova osnivanja koji mogu teretiti fond,
14. u slučaju bilo kojega investicijskog fonda s javnom ponudom: godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja,
15. informacije o načinu izračuna i načinu i učestalosti distribucije udjela u dobiti ili dividende investicijskog fonda dioničarima i imateljima udjela,
16. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značenja za dioničara ili imatelja udjela,
17. trajanje poslovne godine,
18. datum izdavanja statuta,
19. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, drugi sadržaj propisan Zakonom o trgovačkim društvima, a koji nije u suprotnosti sa uvjetima iz ovoga članka ili preostalih odredbi ovoga Zakona.
Podaci o društvu za upravljanje:
20. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,
21. u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima s javnom ponudom, popis tih drugih fondova,
22. imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te kratki životopisi,
23. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,
24. tvrtka, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava,
25. za fondove iz članka 15. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u statut se mora navesti podatke o mjestu u Republici Hrvatskoj u kojem domaći ulagatelji mogu dobiti informacije te kupovati i prodavati udjele ili dionice dotičnog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na hrvatskom jeziku, a transakcije moraju biti izvršene u domaćoj valuti.
Podaci o depozitnoj banci:
26. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitne ban­ke te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslo­va depozitne banke.
 
Članak 113.
Odredbe članka 105. do 109. ovoga Zakona na odgovarajući se na­čin primjenjuju i na statut investicijskih fondova s javnom ponudom.
 
Odjeljak 5.
 
PROMIDŽBA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM
 
Ovlaštenje promidžbe investicijskih fondova s javnom ponudom
 
Članak 114.
Promidžbene aktivnosti fondova kojima upravlja smiju poduzimati i provoditi isključivo:
1. ovlašteno društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
2. ovlašteno društvo sa sjedištem u državi članici.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 115.
(1) Prije objave, sve promidžbene informacije o investicijskim fondovima i društvima koja njima upravljaju, a posebice koje se odnose na vlasničke udjele, financijsko poslovanje i prava vlasnika udjela investicijskog fonda, moraju se dostaviti Nadzornom tijelu na odobrenje.
(2) Društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicijskim fondom odgovorno je za potpunost i točnost informacija objav­ljenih u svrhu promidžbe fonda.
(3) Nadzorni odbor i društvo za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicijskim fondom solidarno su odgovorni za potpunost i točnost informacija objavljenih u svrhu promidžbe fonda.
 
Uvjeti promidžbe i objave podataka
 
Članak 116.
Promidžbene informacije o fondovima s javnom ponudom mogu se priopćavati trećim osobama putem oglasa u tisku, na radiju i televiziji, putem osobnih posjeta, telefonskih poziva, internet mreže i elektronskih medija, te putem interaktivne televizije, pri čemu naznačena sredstva priopćavanja uključuju i:
1. brošure,
2. oglase u novinama, časopisima, na radiju i televiziji, te internet stranicama,
3. pošiljke slane običnom ili elektroničkom poštom, telefaksom ili na druge načine,
4. telemarketing, što uključuje i korištenje specijaliziranog pružatelja telemarketing usluga na temelju ugovora sklopljenog s društvom za upravljanje,
5. dopise, telefonske ili osobne razgovore,
6. sredstva za unapređenje prodaje koja prema svojim obilježjima čine financijsku promidžbu,
7. investicijske ili druge publikacije kojima se nude neosobne preporuke o kupnji, držanju ili prodaji ulaganja,
8. prezentacije većem broju ljudi,
9. druge metode ili sredstva koje fizičke ili pravne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu pročitati, vidjeti ili primiti.
 
Članak 117.
(1) Sve promidžbene informacije o investicijskim fondovima s javnom ponudom moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje.
(2) Društvo za upravljanje mora sačuvati primjerak svake objav­ljene promidžbene informacije, kao i izvore podataka koji potkrep­ljuju navode iz takvih publikacija.
 
Članak 118.
Pri davanju promidžbenih informacija o investicijskim fondovima s javnom ponudom i društvima koja njima upravljaju:
1. ne smije se prikrivati niti krivo prikazivati njihova promidž­bena svrha,
2. mora se navesti cjelovit, točan i istinit opis investicijskog fonda s javnom ponudom koji se promovira, propisanih obveza i povezanih rizika,
3. mora se osigurati da iznesene činjenice i navodi budu cjeloviti, jasni, istiniti i nedvosmisleni na dan njihova iznošenja te da ne dovode u zabludu, pri čemu se svi činjenični navodi moraju potkrijepiti,
4. mora se osigurati da svako navedeno mišljenje bude potpuno i nedvosmisleno, te da je za svako njegovo daljnje korištenje dobivena suglasnost društva za upravljanje,
5. mora se osigurati da, prilikom uporabe neke usporedbe, činjenice na kojima se takva usporedba temelji budu točne i ažurne, ili da bitne pretpostavke budu jasno navedene, te da usporedba bude iznesena na pošten i nepristran način koji ne dovodi u zabludu i koji obuhvaća sve bitne čimbenike za takvu usporedbu,
6. ne smiju se navoditi nikakvi lažni pokazatelji, posebice glede stručnosti odgovornih osoba, sredstava i opsega poslovanja fonda i društva za upravljanje, te vlasništva ili broja dionica ili udjela u fondu,
7. mora se osigurati da izgled, sadržaj ili oblik promidžbenih informacija ne iskrivljuje, prikriva niti umanjuje važnost bilo koje izjave, upozorenja ili drugog navoda koji se prema ovome Zakonu ili propisu donesenom na temelju Zakona moraju iznijeti,
8. mora se osigurati da se bez suglasnosti Nadzornog tijela ili drugog nadležnog tijela ne navodi bilo koje odobrenje koje je dalo nadležno tijelo, niti se smije navesti treće osobe na zaključak da odobrenje koje je izdalo Nadzorno tijelo ima značenje različito od zna­čenja potvrde kojom se utvrđuje da je predmetna tvrtka zadovoljila uvjete za stjecanje pravnog statusa naznačenog odobrenjem,
9. ne smije se izostaviti niti jedan podatak čiji bi izostanak prouzročio da promidžbene informacije budu netočne, neistinite, nejasne ili da dovode u zabludu,
10. mora se navesti točan i istinit opis investicijskog fonda s javnom ponudom, propisanih obveza i povezanih rizika.
 
Članak 119.
(1) Prikaz rezultata poslovanja investicijskog fonda s javnom ponudom:
1. ne smije podlijegati bilo kakvom jamstvu ili obećanju,
2. ne smije biti sačinjen u obliku procjene bilo koje vrste,
3. mora odražavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih pet godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće,
4. mora sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja fonda,
5. mora biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na raz­doblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende),
6. ne smije biti predstavljen na način koji bi dao naslutiti da se radi o predviđanju mogućih budućih rezultata poslovanja fonda.
(2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskog fonda s javnom ponudom.
 
Članak 120.
Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju sadržaj, rokovi, izdavanje i preinačivanje promidžbenih informacija o investicijskim fondovima s javnom ponudom.
 
Izuzeci od uvjeta promidžbe i objave podataka
 
Članak 121.
Priopćenja koja se izuzimaju od primjena odredaba ovoga Zakona o uvjetima promidžbe i objave promidžbenih informacija o investicijskim fondovima s javnom ponudom su:
1. priopćenja između društva za upravljanje i svake druge osobe koja posjeduje dozvolu za obavljanje financijske djelatnosti u Repub­lici Hrvatskoj,
2. kratke, isključivo činjenične objave na radiju, televiziji, u tiskovinama ili elektroničkim medijima koje se odnose na fond i/ili društvo za upravljanje, te naznake osnovnih podataka za kontakt,
3. dopisi i pisane pošiljke pojedinačno naslovljenim trećim osobama o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno oglašavanje poštom,
4. godišnja poslovna i financijska izvješća fonda ili društva koje njime upravlja.
 
GLAVA V.
 
INVESTICIJSKI FONDOVI S PRIVATNOM PONUDOM
 
Odjeljak 1.
 
OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI S PRIVATNOM PONUDOM
 
Primjena odredaba o investicijskim fondovima s javnom ponudom
 
Članak 122.
Na investicijske fondove s privatnom ponudom osnovane u obliku otvorenoga investicijskog fonda, odnosno otvorene investicijske fondove s privatnom ponudom, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe glave I., glave II., glave III., glave VI., glave VII., glave VIII., glave IX., glave X., glave XII., glave XIII. i glave XIV. ovoga Zakona, te preostale odredbe ovoga Zakona primjenjive na investicijske fondove s javnom ponudom isključivo pod uvjetom da odredbama glave V. ovoga Zakona nije izrijekom utvrđeno drukčije ili nemogućnost takve primjene proizlazi iz značenja ili primjene preostalih odredaba ovoga Zakona.
 
Pojam otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 123.
Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom jest zasebna imovina bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda, te čiji imatelji udjela imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom fonda, zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.
 
Osnivanje otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 124.
(1) Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom može se osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.
(2) Prilikom osnivanja otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom, udjeli u fondu smiju biti nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se, osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom, priznaje status kvalificiranih ulagatelja.
(3) Društvo za upravljanje može prospektom i statutom fonda odrediti najveći dopušteni broj ulagača u fond, s time da ukupan broj vlasnika udjela u fondu niti u jednom trenutku ne smije prijeći gornju granicu od 200.
(4) Najniža prva uplata jednog ulagatelja u fond iznosi 750.000,00 kuna. U slučaju povlačenja udjela iznos ulaganja izražen umnoškom broja udjela i cijene udjela fonda nakon povlačenja mora biti viši od 750.000,00 kuna. U suprotnom, imatelj udjela mora povući sve udjele iz fonda.
 
Članak 125.
(1) Kupnja udjela u otvorenom investicijskom fondu s privat­nom ponudom obavlja se uplatama novčanih sredstava, čime kupac po kupnji udjela ulazi u ugovorni odnos s društvom za upravljanje koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima, upravljati kao dijelom zajedničke imovine fonda, u skladu s uvjetima naznačenim u prospektu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kupnja udjela u fondu može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti ili prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima propisanim prospektom fonda.
(3) Društvo za upravljanje smije trajno ili privremeno obustaviti daljnje kupnje udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom. U slučaju obustave kupnje udjela, društvo za upravljanje mora informaciju o obustavi kupnje s obrazloženjem dostaviti svim postojećim članovima fonda i Nadzornom tijelu.
(4) Kupnja udjela u fondu i/ili isplata udjela se obavlja u vrijeme i na način naznačenima u prospektu fonda, a najmanje jednom godišnje tijekom svake poslovne godine fonda.
 
Članak 126.
Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom koji u ime fonda Nadzornom tijelu podnosi društvo za upravljanje, mora sadržavati:
1. tvrtku društva za upravljanje, podatke o odobrenju za rad koje je dobilo od Nadzornog tijela, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte društva za upravljanje,
2. naziv fonda, naznaku vrste fonda i ciljeve ulaganja,
3. prospekt fonda,
4. statut fonda,
5. ugovor sklopljen između društva za upravljanje i depozitne banke, te izvadak iz sudskog registra za depozitnu banku,
6. tvrtku revizora, te izvadak iz sudskog registra za revizora.
 
Udjeli u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom
 
Članak 127.
(1) Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom može izdavati samo jednu vrstu udjela i ne smije izdavati niti jednu drugu vrstu vrijednosnih papira koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.
(2) Udjeli u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom smatraju se vrijednosnim papirima i mogu se prodavati i prenositi isključivo kvalificiranim ulagateljima.
 
Članak 128.
Najmanja vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom, koju fond mora imati u trenutku okončanja privatne ponude iznosi 5.000.000,00 kuna.
 
Prava i obveze imatelja udjela
 
Članak 129.
Sredstva otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom prikupljena izdavanjem i privatnom prodajom udjela u fondu, te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu.
 
Članak 130.
Imatelji udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, zahtijevati isplatu udjela u fondu prema dinamici, na način i prema uvjetima isplate utvrđenim statutom i prospektom fonda, uz poštivanje ograničenja utvrđenih odredbama ovoga Zakona.
 
Članak 131.
Imatelji udjela odgovaraju za obveze otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom do visine iznosa svojega udjela u fondu.
 
Troškovi otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 132.
Naknade koje se naplaćuju ulagatelju, odnosno otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom ograničene su na:
1. ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,
2. izlaznu naknadu koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,
3. naknadu za upravljanje.
 
Članak 133.
(1) Naknada društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom određuje se samostalnom odlukom društva za upravljanje. Naknada za upravljanje mora biti naznačena u prospektu fonda.
(2) Naknada za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom, odnosno jedan njen dio smije biti utvrđena na način da ovisi o prinosu fonda. Naknada, odnosno njezin dio koji ovisi o prinosu fonda, računa se kao umnožak razlike ulazne cijene i izlazne cijene, odnosno ulazne cijene i cijene fonda na zadnji radni dan poslovne godine i broja udjela. Visinu naknade, način njenog obračuna i plaćanja utvrđuje društvo za upravljanje u prospektu fonda.
 
Članak 134.
Na teret imovine otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom fonda.
 
Članak 135.
(1) U pogledu visine pokazatelja ukupnih troškova, otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom ne podliježe ograničenjima iz članka 98. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo može, po završetku godišnjega obračunskog razdoblja, objavljivati usporedbu pokazatelja ukupnih troškova otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom.
 
Dozvoljena ulaganja
 
Članak 136.
Imovina otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom isključivo se može sastojati od:
1. prenosivih vrijednosnih papira,
2. udjela ili dionica investicijskih fondova,
3. instrumenata tržišta novca,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Republici Hrvatskoj ili državi članici, ili nekoj drugoj državi,
5. terminskih i opcijskih ugovora i drugih financijskih izvedenica, kojima se trguje na uređenim tržištima i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),
6. novčanih sredstava, te
7. instrumenata izdanih na temelju plemenitih metala i drugih robnih burzi.
 
Ograničenja ulaganja
 
Članak 137.
(1) Ulaganje imovine otvorenoga investicijskog fonda s privat­nom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:
1. imovina fonda se mora sastojati od barem šest različitih vrijednosnih papira, udjela ili dionica investicijskih fondova ili instrumenata tržišta novca, i
2. tri instrumenta iz prethodne točke s najvećim udjelom u vrijednosti imovine fonda ne smiju prelaziti 60% vrijednosti imovine fonda,
3. vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova jednog izdavatelja ili depoziti kod jedne depozitne institucije ne smiju prelaziti 20% vrijednosti svih vrijednosnih papira, udjela ili dionica investicijskih fondova ili depozita u fondu,
4. osobe koje čine povezana društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovoga Zakona smatraju se jednim izdavateljem u smislu prethodne točke,
5. ograničenja iz točke 2. ili 3. ovoga stavka ne vrijede za vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Europske unije ili međunarodna javna organizacija koje su jedna ili više država članica članice,
6. ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada,
7. ukoliko se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena i tome fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u postotku imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugoga investicijskog fonda.
(2) Društvo za upravljanje mora izraditi i prikazati u prospektu fonda strategiju ulaganja kojom će uvažiti razdiobu rizika i osigurati likvidnost fonda sukladno ciljevima ulaganja fonda.
(3) Društvo za upravljanje mora u prospektu fonda jasno naznačiti klase imovine i financijske instrumente u koje namjerava ulagati, uključujući financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim ili drugim organiziranim tržištima kao i stupanj financijske izloženosti fonda i pripadajućih rizika koji proizlaze iz takve strategije ulaganja.
(4) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova sa privatnom ponudom.
 
Prekoračenje ograničenja ulaganja
 
Članak 138.
Moguća prekoračenja ulaganja iz članka 137. ovoga Zakona, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja te rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja moraju se opisati u prospektu i statutu fonda.
 
Odjeljak 2.
 
PROSPEKT OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVAS PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam prospekta otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 139.
Prospekt otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom predstavlja poziv na kupnju udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom, a koji je usmjeren isključivo prema pojedinačno navedenoj osobi ili ograničenoj skupini ulagatelja, koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja iz ovoga Zakona.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 140.
Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj prospekta
 
Članak 141.
(1) Prospekt otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom mora sadržavati one informacije na osnovi kojih će ulagači moći stvoriti utemeljeni sud o fondu, te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanima s naravi fonda i njegovog port­felja.
(2) Prospekt investicijskog fonda s privatnom ponudom u najmanjoj mjeri mora sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv fonda, naznaku vrste fonda,
2. naznaku da je fond namijenjen isključivo ulagateljima koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja iz ovoga Zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz članka 11. ovoga Zakona,
3. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
4. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak statuta ili prospekta fonda i dodatne informacije o fondu,
5. najniži iznos novčanih sredstava, te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
6. ime, odnosno tvrtku revizora, odvjetnika i drugih pružatelja usluga fondu, ukoliko ih Društvo za upravljanje namjerava koristiti,
7. prava iz udjela:
1. pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
2. pravo na udio u dobiti,
3. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
4. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase fonda,
8. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,
9. vrste imovine u koje je fondu dopušteno ulaganje, moguća prekoračenja ulaganja, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja,
10. opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda, te rizika povezanih s ulaganjima fonda,
11. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, mora sadržavati izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva, te utjecaj takvih transakcija na stupanj rizičnosti fonda,
12. odredbe o likvidnosti fonda,
13. najniži i najviši iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa udjela, te način i uvjete otkupa udjela,
14. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
15. ukoliko će neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja će upozoriti na navedeno obilježje imovine fonda,
16. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
17. godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, te način izračunavanja i plaćanja naknade za upravljanje ukoliko iznos te naknade ovisi o prinosu fonda,
18. informacije o načinu izračuna, te načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti fonda imateljima udjela,
19. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značaja za imatelja udjela,
20. trajanje poslovne godine, te
21. datum izdavanja prospekta.
Podaci o društvu za upravljanje:
22. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,
23. imena i povezanost članova uprave i prvoga nadzornog odbora, te kratki životopisi,
24. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
25. tvrtka, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava.
Podaci o depozitnoj banci:
26. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke.
 
Odobravanje i objava prospekta
 
Članak 142.
(1) Nadzorno tijelo mora odobriti svaki prospekt investicijskog fonda s privatnom ponudom prije pokretanja privatne ponude za prodaju udjela, a mora prethodno odobriti i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena.
(2) Nije dopušteno nuditi privatnom ponudom udjele u investicijskom fondu s privatnom ponudom prije no što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda.
 
Izmjene prospekta otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 143.
(1) Izmjene prospekta otvorenoga investicijskog fonda s privat­nom ponudom koje se predlažu s ciljem:
1. povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,
2. promjene ulagačkih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda,
3. promjene politike isplate udjela u dobiti, ili
4. pripajanja ili spajanja s drugim fondom ili podjele fonda, podliježu prethodnoj suglasnosti Nadzornog tijela, ali i ispunjenju sljedećih uvjeta:
1. obavijest o predloženim promjenama mora se poštom poslati svim imateljima udjela,
2. svi imatelji udjela moraju biti upoznati s činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa, i to prije uvođenja promjena, a uz obavijest o danu njihovog uvođenja,
3. mora biti izvršen otkup svih udjela po zahtjevima primljenima prije stupanja na snagu promjena prospekta.
(2) Pored izmjena iz stavka 1. ovoga članka, prethodnoj suglasnosti Nadzornog tijela podliježu i promjene članova uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, te depozitne banke ili revizora fonda.
 
Odjeljak 3.
 
STATUT OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam statuta otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom
 
Članak 144.
(1) Statut otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje s imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom.
(2) Statut se prilaže prospektu fonda i čini njegov sastavni dio.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, statut ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će imatelju udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 145.
Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj statuta
 
Članak 146.
Statut otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom koji navedene podatke iz ovoga članka već ne sadrži u prospektu mora u najmanjoj mjeri sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv fonda i naznaku vrste fonda,
2. naznaku da je fond namijenjen isključivo ulagateljima koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja iz ovoga Zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz članka 11. Zakona,
3. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
4. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješ­ća, te gdje je moguće dobiti primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
5. najniži iznos novčanih sredstava, koji će se prikupiti, te radnje koji će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
6. prava iz udjela fonda:
a) pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
b) pravo na udio u dobiti,
c) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
d) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase fonda.
7. vrste imovine u koju je fondu dopušteno ulaganje, moguća prekoračenja ulaganja, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja,
8. najniži iznos ulaganja u fond, način upisa te način otkupa udjela,
9. odredbe o likvidnosti fonda,
10. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
11. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
12. godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja,
13. informacije o načinu izračuna i načinu i učestalosti distribucije udjela u dobiti imateljima udjela,
14. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značenja za imatelja udjela,
15. trajanje poslovne godine,
16. datum izdavanja statuta.
Podaci o društvu za upravljanje:
17. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,
18. imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te kratki životopisi,
19. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,
20. tvrtka, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava.
Podaci o depozitnoj banci:
21. tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke.
 
Odjeljak 4.
 
PROMIDŽBA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Zabrana promidžbe otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom
 
Članak 147.
Društvo za upravljanje ne smije voditi javnu promidžbenu kampanju investicijskog fonda s privatnom ponudom kojim uprav­lja. Javnim vođenjem promidžbe ne smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje upućuje potencijalne kvalificirane ulagatelje na društvo za upravljanje investicijskog fonda s privatnom ponudom.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 148.
Svi prezentacijski podaci o investicijskim fondovima s privat­nom ponudom i društvima koja njima upravljaju moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, točni i ne smiju dovoditi u zabludu, osobito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.
 
Uvjeti prezentacije i priopćenja podataka
 
Članak 149.
(1) Prikaz rezultata poslovanja investicijskog fonda s privatnom ponudom mora:
1. sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja,
2. biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende i sl.).
(2)  Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskog fonda s privatnom ponudom.
 
GLAVA VI.
 
UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA I DIONICA INVESTICIJSKOG FONDA
 
Učestalost utvrđivanja vrijednosti
 
Članak 150.
(1) Društvo za upravljanje dužno je za otvoreni investicijski fond utvrditi vrijednost njegove imovine, te svih obveza i naknada fonda prije utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu, odnosno cijene udjela.
(2) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom izračunava se svakog dana, u vrijeme naznačeno u prospektu. Društvo za upravljanje dužno je narednoga radnog dana obavijestiti Nadzorno tijelo o vrijednosti imovine otvorenoga investicijskog fonda, stanju obveza i naknada, te cijeni udjela otvorenoga investicijskog fonda za datum izračuna.
(3) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom izračunava se u vrijeme naznačeno u prospek­tu fonda, a najmanje jednom mjesečno.
(4) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom izračunava se u vrijeme naznačeno u prospektu fonda.
(5) Vrijednost neto imovine zatvorenog fonda se izračunava najmanje jednom mjesečno, u vrijeme naznačeno u prospektu.
(6) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine fondova.
 
Odgovornost za izračun vrijednosti fonda odnosno cijene udjela ili dionica
 
Članak 151.
(1) Vrijednost imovine zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova, te cijenu udjela u otvorenom investicijskom fondu, izračunava društvo za upravljanje.
(2) Izračun vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka kontrolira i potvrđuje depozitna banka koja je u tom slučaju odgovorna za točnost izračuna. Depozitna banka potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o utvrđenoj vrijednosti imovine za svoju evidenciju koja se mora dati na uvid Nadzornom tijelu.
(3) Revizor investicijskog fonda je tijekom svoje godišnje revizije dužan obaviti nasumičnu provjeru kako bi se uvjerio da su načela utvrđivanja vrijednosti sadržana u propisima poštivana, da su na temelju primjene naznačenih načela dobivene cijene dionica ili udjela točne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni propisima, prospektom ili statutom fonda ne prelaze dozvoljene iznose.
 
Načela i metodologija utvrđivanja vrijednosti portfelja fonda
 
Članak 152.
Izračunom vrijednosti portfelja mora se osigurati jednako postupanje prema svim ulagateljima u fond, neovisno o obliku fonda ili okolnosti radi li se o investicijskom fondu s javnom ili s privatnom ponudom.
 
Članak 153.
(1) U slučaju vrijednosnih papira, uključujući i dionice zatvore­nih investicijskih fondova, utvrđivanje vrijednosti imovine temelji se na tržišnoj cijeni koja je formirana na organiziranom i uređenom trži­štu.
(2) U slučaju vrijednosnih papira za koje ne postoji tržišna cijena koja zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje vrijednosti se kao osnova primjenjuje cijena zadnje transakcije koja je zaključena u tom fondu, odnosno prinos zadnje transakcije u slučaju dužničkih vrijednosnih papira, osim ako Nadzorno tijelo propisom ne dopusti primjenu drukčije metode izračuna vrijednosti imovine.
(3) U slučaju depozita i gotovine ili novčanih ekvivalenata, kratkoročnih potraživanja i obveza, te prihoda i rashoda budućeg razdob­lja, primjenjuje se nominalna vrijednost uvećana za priraslu kamatu, osim u okolnostima za koje Nadzorno tijelo propiše drukčije.
(4) Za utvrđivanje vrijednosti terminskih i opcijskih poslova te izvedenica za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim će utvrditi metode izračuna vrijed­nosti imovine.
(5) U slučaju udjela otvorenoga investicijskog fonda primjenjuje se cijena udjela, osim u okolnostima za koje Nadzorno tijelo propiše drukčije.
(6) Devizna sredstva se preračunavaju u valutu Republike Hrvatske po zadnjem dostupnom tečaju neposredno prije utvrđivanja vrijednosti imovine u skladu s propisima koje donosi Nadzorno tijelo.
(7) U slučaju drugih oblika imovine za koje ne postoji tržišna cijena, procjenjuje se fer vrijednost imovine. Postupci utvrđivanja fer vrijednosti imovine uključuju modele diskontiranja novčanog tijeka, usporedbe sa sličnom imovinom kojoj je poznata tržišna cijena, modele procjene opcija te druge metode koje može propisati Nadzorno tijelo.
(8) Osnova za utvrđivanje vrijednosti imovine navodi se u prospektu i statutu fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog izračuna vrijednosti imovine fonda.
(9) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezna osnova za utvrđivanje vrijednosti imovine zatvorenih i otvorenih fondova, kako vrijednosnih papira, tako i gotovine i kvazinovca, domaće i strane valute, terminskih i opcijskih poslova, izvedenica, nekretnina, udjela u trgovačkim društvima ili drugih prenosivih imovinskih prava, a koji propisi obuhvaćaju i definiciju uređenog i organiziranog tržišta u smislu ovoga Zakona, kao i uvjete likvidnosti za propisno formiranje tržišnih cijena te uvjete pravodobnosti formiranja takvih cijena, poštujući pri tome različite metode uobičajene za vrednovanje pojedinih vrsta fondova.
 
Neto vrijednost imovine fonda i vrijednost po dionici, odnosno udjelu fonda
 
Članak 154.
(1) U slučaju otvorenoga investicijskog fonda, neto vrijednost imovine jest vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obveze. Neto vrijednost po udjelu jest neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem udjela fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda.
(2) Neto vrijednost imovine zatvorenoga investicijskog fonda jest vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obveze. Neto vrijednost imovine po dionici fonda jest neto vrijednost imovine fonda razmjerno raspoređena na svaku izdanu dionicu fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju definicije imovine i obveza investicijskih fondova, kao i osnovicu, način i rokove izračuna neto vrijednosti imovine fonda te neto vrijednost imovine po udjelu, odnosno po dionici.
 
Početna ponuda i utvrđivanje cijene udjela ili dionica fonda
 
Članak 155.
(1) Razdoblje za početnu ponudu udjela u otvorenom fondu, odnosno dionica zatvorenog fonda ne smije trajati dulje od trideset dana. Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se kao depozit i ne smije se ulagati sve do trenutka kada fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine fonda.
(2) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava, osim ulaganja u depozit, smije početi tek po isteku razdoblja ponude.
(3) Cijena inicijalnog odnosno prvog izdanja zatvorenoga investicijskog fonda jest nominalna cijena svake dionice. Cijena kasnijih izdanja jest tržišna cijena dionice, pri čemu se ne dira u pravo postojećih dioničara da im se dodatne dionice ponude u srazmjeru s njihovim trenutačnim udjelom u fondu.
(4) Kod inicijalne, odnosno početne ponude otvorenoga investicijskog fonda cijenu izdanja određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu fonda. Nakon početne ponude, cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu jest jedinstvena cijena jednaka neto vrijednosti imovine fonda po udjelu koja se izračunava na temelju tržišne cijene svih vrijednosnih papira iz portfelja fonda.
 
Cijena udjela u otvorenim investicijskim fondovima
 
Članak 156.
(1) Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom obavlja se tijekom određenog dana po cijeni izračunatoj u skladu sa zakonom i propisima, odnosno prospektom fonda, te objavljenoj na način propisan ovim Zakonom. Na tako utvr­đenu cijenu, dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne nak­nade i izlazne naknade.
(2) Nije dopuštena prodaja, odnosno otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu za iznos manji ili veći od trenutačno važeće jedinstvene cijene (neto vrijednosti imovine) po udjelu. Cijena udjela može varirati ovisno o promjeni neto vrijednosti imovine izračunate prema formuli koju propisom može odrediti Nadzorno tijelo.
(3) Cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu se izračunava prema sljedećoj formuli:
neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je
1. neto vrijednost imovine izračunata u skladu s odredbama članka 154. ovoga Zakona,
2.  broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.
 
Zamjena i prodaja udjela u otvorenim investicijskim fondovima
 
Članak 157.
Imatelj udjela u otvorenom investicijskom fondu može svoje udjele zamijeniti za udjele u nekom drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.
 
Članak 158.
(1) Prodaja udjela u otvorenom investicijskom fondu obavlja se po cijeni koja u skladu s prospektom fonda i propisima vrijedi u trenutku primitka uplate u fond, uvećanoj za ulaznu naknadu ukoliko se naplaćuje.
(2) Uplata u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom se obav­lja u novčanim sredstvima, a iznimno i u vrijednosnim papirima u posebnim okolnostima koje propisom odredi Nadzorno tijelo, uz odlučni uvjet da se ponuđenim vrijednosnim papirima trguje na orga­niziranom i uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cije­nu.
(3) Uplata u otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom se obavlja u novčanim sredstvima.
 
Otkup udjela u otvorenim investicijskim fondovima
 
Članak 159.
(1) Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu se obavlja po cijeni koja u skladu s prospektom fonda i propisima vrijedi u trenutku primitka valjanog zahtjeva za prodaju, umanjenoj za izlaznu naknadu ukoliko se naplaćuje.
(2) Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopušten je u slučaju kada bi se prodajom imovine fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli trajni ulagatelji u fond, pod uvjetom da statut i prospekt fonda predviđaju otkup »in specie«. Otkup »in specie« se može obaviti samo prijenosom dijela svake vrste imovine fonda koji je razmjeran postotnom omjeru broja udjela ulagatelja koji traži otkup prema ukupnoj vrijednosti imovine fonda.
 
Potvrda o kupnji udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela
 
Članak 160.
(1) Potvrde o kupnji udjela se izdaju na vlastiti zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od sedam dana od primitka valjanog zahtjeva za kupnju te izvršene uplate u fond.
(2) Potvrda o kupnji udjela mora sadržavati:
1. datum kupnje udjela,
2. tvrtku fonda, te tvrtku i sjedište društva za upravljanje,
3. broj udjela u imovini fonda na koje glasi potvrda,
4. ime i prezime imatelja udjela,
5. mjesto i datum izdavanja potvrde,
6. potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje. Potpis može biti izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.
(3) Isplata prihoda od otkupa udjela otvorenog investicijskog fonda doznačuje se imatelju otkupljenog udjela najkasnije u roku od sedam dana od primitka valjanog zahtjeva za prodaju.
 
Netočan izračun cijene udjela u otvorenom investicijskom fondu
 
Članak 161.
Ukoliko je cijena udjela otvorenoga investicijskog fonda netočno izračunata za više od 1% u odnosu na vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz članka 153. ovoga Zakona, Nadzorno tijelo je ovlašteno naložiti društvu za upravljanje i depozitnoj banci odgovornoj za takav netočan izračun da:
1. u slučaju da je izračunata niža cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz članka 153. ovoga Zakona:
a) isplatom razlike u cijeni naknade štetu svakom ulagatelju kojemu je pri otkupu udjela isplaćena niža cijena, i
b) uplatom razlike u fond naknade nastalu štetu,
2. u slučaju da je izračunata viša cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz članka 153. ovoga Zakona:
a) priznavanjem razmjernog broja dodatnih udjela naknade štetu svakom ulagatelju kojemu je pri kupnji udjela obračunata viša cijena, i
b) uplatom razlike u fond naknade nastalu štetu.
 
Ulazna i izlazna naknada za otvorene investicijske fondove
 
Članak 162.
(1) Osim cijene udjela, te ulaznih i izlaznih naknada, prilikom kupnje ili otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu ne smije se naplaćivati nikakva druga naknada.
(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se odvojeno od cijene udjela, te ih zadržava društvo za upravljanje, a mogu biti i prihod fonda.
 
Članak 163.
(1) Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju u slučaju likvidacije otvorenoga investicijskog fonda uslijed nepostizanja najnižeg iznosa fonda tijekom razdoblja inicijalne, odnosno početne ponude, u skladu s važećim propisima ili prospektom i statutom fonda.
(2) Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije fonda bez obzira na razlog likvidacije.
(3) U slučaju najave uvođenja ili uvećanja visine izlazne nak­nade, izlazna naknada se ne naplaćuje u razdoblju od prve objave naznačenih promjena naknada u fondu, pa do odobrenja Nadzornog tijela na izmjene prospekta kojima se utvrđuju uvođenje ili uvećanje visine izlazne naknade.
(4) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se prilikom preoblikovanja otvorenoga investicijskog fonda.
(5) Nije dopušteno naplaćivati ulaznu ili izlaznu naknadu prilikom pripajanja ili spajanja otvorenog investicijskog fonda s drugim fondom, odnosno prilikom podjele fonda.
(6) Odluka društva za upravljanje o nenaplaćivanju ulazne i/ili izlazne naknade mora biti jasno naznačena u prospektu fonda, uz navođenje okolnosti u kojima do toga može doći.
 
Članak 164.
Ulazna ili izlazna naknada u otvorenom investicijskom fondu mogu biti snižene u odnosu na naknade navedene u prospektu fonda samo u slučajevima velikih transakcija prema klasifikaciji obvezatno navedenoj u prospektu fonda, objavljenoj i podijeljenoj prodajnim zastupnicima društva za upravljanje, uz naznaku zabrane odstupanja u primjeni.
 
Obustava otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu
 
Članak 165.
(1) Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu se može obustaviti samo ako društvo za upravljanje i depozitna banka smatraju da uslijed iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu cijenu imovine iz portfelja fonda te da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Iz naznačenih razloga se istovremeno mora obustaviti i izdavanje udjela.
(2) Obustava otkupa udjela se mora odmah prijaviti Nadzornom tijelu. O svakoj obustavi potrebno je neposrednim putem obavijestiti imatelje udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom, dok je kod obustave otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom potrebno okolnost obustave objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Nadzorno tijelo može naložiti isplate udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja u fondu.
(3) Nadzorno tijelo može naložiti društvu za upravljanje i depozitnoj banci da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se ulagateljima nanosi šteta zbog netočnog izračuna cijene udjela u fondu.
 
Članak 166.
(1) Obustava otkupa udjela iz članka 165. ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće, a nakon što društvo za upravljanje i depozitna banka ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine iz portfelja fonda, a najkasnije u roku od dvadeset osam dana od početka obustave, osim ako se Nadzorno tijelo izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka. Obavijest o nastavku poslovanja potrebno je dostaviti svim imateljima udjela u otvorenom fondu s privatnom ponudom, dok je nastavak poslovanja otvorenog fonda s javnom ponudom potrebno objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Za vrijeme trajanja obustave prodaje i otkupa udjela, društvo za upravljanje i njegovi prodajni zastupnici mogu nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za prodaju ili otkup udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća prodajna i otkupna cijena, pri čemu se nalogodavcima mora jasno staviti do znanja da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim prospektom i statutom fonda.
 
Članak 167.
Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju osnova, sastavnice, način i rokovi izračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicijskih fondova, sastavnice, ograničenja, način izračuna, naplata i objavljivanje naknada za udjele u otvorenim investicijskom fondovima, trajanje i uvjeti propisanog razdoblja ponude, postupak, rokovi i provođenje prodaje i otkupa udjela, kao i obustava i nastavak njihove prodaje te otkup »in specie« i zamjena udjela u jednom fondu za udjele u drugom fondu kojime upravlja isto društvo za upravljanje.
 
GLAVA VII.
 
OBJAVE I IZVJEŠĆIVANJE DIONIČARA I IMATELJA UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA
 
Obveza izdavanja prospekta
 
Članak 168.
Svaki sadržaj objavljen neodređenom broju osoba kao prijedlog za sklapanje ugovora o prodaji udjela ili dionica fonda mora sadržavati i informaciju gdje ili na koji način je moguće izvršiti uvid u prospekt fonda.
 
Članak 169.
(1) Svim upisnicima dionica zatvorenoga investicijskog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicijskom fondu mora prethodno biti uručen ili učinjen dostupnim prospekt i/ili statut koji, u slučaju otvorenoga investicijskog fonda, može biti u skraćenom obliku.
(2) Svim upisnicima dionica zatvorenoga investicijskog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicijskom fondu moraju se, u slučaju njihove dostupnosti, dati na uvid primjerci najnovijih polugodišnjih i godišnjih poslovnih i financijskih izvješća fonda.
 
Objavljivanje cijena i neto vrijednosti
 
Članak 170.
(1) Utvrđena cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom mora biti objavljena za svaki dan u kojem je obavljena kupnja ili prodaja udjela otvorenoga investicijskog fonda, a najmanje dva puta mjesečno, a vrijednost neto imovine po dionici i cijena dionice za zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom mora biti objavljena barem jednom mjesečno.
(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka izvršava se u medijima koji su dostupni na cjelokupnom području Republike Hrvatske, te mora biti na raspolaganju bilo kojem ulagatelju koji je zatraži osobno, putem pošte ili elektronskim putem na adresu uprave društva za upravljanje, ispostavi društva za upravljanje ili u prostorijama ovlaštenoga prodajnog zastupnika.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju sadržaj i vrijeme objavljivanja neto vrijednosti imovine po dionici i cijena dionica i udjela, u fondovima s javnom ponudom.
 
Članak 171.
(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom i neto vrijednosti imovine po dionici zatvorenog fonda s javnom ponudom, budu stavljene javnosti na raspolaganje po svakom njihovom izračunu, sukladno odredbi članka 150. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Društvo za upravljanje dužno je imatelja udjela u otvorenom investicijskom fondu s privatnom ponudom, na njegov zahtjev, izvijestiti o cijeni udjela, odnosno vrijednosti imovine po dionici.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju način, sadržaj, oblik i rokovi objavljivanja cijena udjela u fondovima s privatnom ponudom.
 
Izvješća dioničarima i imateljima udjela u fondu
 
Članak 172.
(1) Ulagateljima u fondove, isključivo na njihov zahtjev, mora se dostaviti polugodišnje izvješće i revidirano godišnje izvješće fonda.
(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka moraju se učiniti dostupnima ulagateljima na mjestima navedenim u prospektu fonda.
 
Članak 173.
Ulagateljima u fondove, isključivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima fonda, procesima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta financijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda.
 
Rokovi izrade i sadržaj polugodišnjih i revidiranih godišnjih izvješća
 
Članak 174.
(1) Polugodišnja izvješća dostavljaju se Nadzornom tijelu u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnoga obračunskog razdoblja.
(2) Revidirana godišnja izvješća dostavljaju se Nadzornom tijelu u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine.
 
Članak 175.
(1) Polugodišnja i revidirana godišnja izvješća moraju u najmanjoj mjeri sadržavati:
1. izvješće o imovini i obvezama (bilancu stanja) za tekuće obračunsko razdoblje i usporedivo prethodno obračunsko razdoblje,
2. izvješće o ukupnom prinosu za tekuće obračunsko razdoblje i usporedivo prethodno obračunsko razdoblje,
3. podatke o portfelju, raspoređene prema vrsti i likvidnosti imovine, te ključnim promjenama portfelja tijekom razdoblja,
4. pokazatelj ukupnih troškova za obračunsko razdoblje,
5. tablicu s naznakom svake tvrtke za posredovanje u trgovini odnosno trgovanje vrijednosnim papirima putem koje je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom predmetne kalendarske godine, uz navođenje:
a) ukupne vrijednosti svih transakcija obavljenih putem pojedine tvrtke, iskazane kao postotak ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u toj godini,
b) provizije plaćene tvrtki, iskazane kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te tvrtke.
(2) Za potrebe otvorenih investicijskih fondova, pored navedenog, polugodišnja i revidirana godišnja izvješća moraju sadržavati i:
1. pregled kretanja vrijednosti imovine fonda,
2. broj izdanih udjela na početku i na kraju obračunskog raz­doblja, i
3. cijenu po udjelu na početku i na kraju obračunskog razdoblja.
(3) Polugodišnja i revidirana godišnja izvješća zatvorenih investicijskih fondova moraju, pored navedenog, sadržavati i najvišu i najnižu cijenu po dionici u svakoj od prethodne tri poslovne godine.
(4) Pored podataka iz stavka 1. do 3. ovoga članka, revidirano godišnje izvješće fonda mora sadržavati i:
1. najvišu i najnižu vrijednost imovine fonda i cijenu po dionici ili udjelu u fondu unutar istoga obračunskog razdoblja za proteklih pet kalendarskih godina,
2.  izvješće uprave s obrazloženjem poslovnih rezultata fonda, promjena u portfelju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem razdoblju,
3. usporedni pregled poslovanja u protekle tri kalendarske godine, s prikazom sljedećih podataka na kraju svake poslovne godine:
a) ukupna neto vrijednost imovine iz portfelja,
b) neto vrijednost imovine po udjelu ili dionici,
c) pokazatelj ukupnih troškova,
d) raspodjela prihoda odnosno dobiti isplaćene po dionici ili udjelu tijekom godine.
(5) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje sadržaj izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu.
 
GLAVA VIII.
 
REGISTAR UDJELA OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA
 
Odgovornost za vođenje registra
 
Članak 176.
Društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje registra udjela u otvorenom investicijskom fondu.
 
Način i uvjeti upisa u registar udjela
 
Članak 177.
(1) Prava iz udjela u fondu stječu se upisom u registar.
(2) Imateljima udjela, društvo za upravljanje dostavit će jednom godišnje izvadak o stanju i prometima udjelima u fondu u njihovom vlasništvu.
(3) Na zahtjev imatelja udjela ili njihovih zakonski ovlaštenih zastupnika, te na njihov trošak, društvo za upravljanje dužno je dostaviti izvadak o stanju i prometima udjela u fondu u njihovom vlasništvu.
(4) Depozitnoj banci i Nadzornom tijelu se mora omogućiti uvid u registar udjela fonda.
 
Članak 178.
(1) Imatelj udjela u otvorenom investicijskom fondu, ima pravo prenijeti svoje udjele na neku drugu osobu, pod uvjetom da je prethodno ispunio obrazac o prijenosu što ga je odobrilo društvo za upravljanje, pri čemu takav prijenos proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu pri fondu ili društvu za upravljanje i nakon što oni potvrde da ga prihvaćaju.
(2) Prijenos udjela u fondu može biti odbijen:
1. ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona, statuta i prospekta fonda, ili
2. ako je stjecatelj udjela takve udjele stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u fondu utvrđenom odredbama ovoga Zakona, statuta i/ili prospekta fonda, ili
3. ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog statutom ili prospektom fonda, odnosno ukoliko bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u fondu, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela.
(3) Obrazac o prijenosu iz stavka 1. ovoga članka potpisuju i prenositelj i primatelj prijenosa, te ga dostavljaju društvu za uprav­ljanje.
(4) Voditelj registra dužan je čuvati obrasce o prijenosu tijekom razdoblja u kojemu se može podnijeti tužba za pobijanje upisa u registar udjela, a ukoliko je takva tužba podnesena, do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 179.
Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje ustrojavanje, i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra investicijskih fondova.
 
GLAVA IX.
 
PRIPAJANJE I LIKVIDACIJA INVESTICIJSKOG FONDA
 
Pripajanje i likvidacija zatvorenoga investicijskog fonda
 
Članak 180.
Pripajanje i likvidacija zatvorenoga investicijskog fonda provodi se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
 
Pripajanje i likvidacija otvorenoga investicijskog fonda
 
Članak 181.
(1) Dva otvorena investicijska fonda mogu se pripojiti uz suglasnost Nadzornog tijela. Postupak, uvjete i način pripajanja propisat će Nadzorno tijelo posebnim pravilnikom.
(2) Likvidaciju otvorenoga investicijskog fonda provodi društvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Nadzorno tijelo privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.
(3) U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenoga investicijskog fonda od strane društva za upravljanje iz razloga naznačenih stavkom 1. ovoga članka, likvidaciju provodi depozitna banka fonda. Ukoliko je depozitna banka fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad depozitnoj banci fonda, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator fonda imenovan od strane Nadzornog tijela.
(4) Nadzorno tijelo je dužno imenovati likvidatora fonda iz stavka 3. ovoga članka bez odgode, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela u fondu. Nadzorno tijelo je odgovorno imateljima udjela u fondu za svako neopravdano kašnjenje ili odugovlačenje s imenovanjem likvidatora fonda, odnosno za postupanje protivno načelu povećane pažnje, uslijed čega su imatelji udjela pretrpili bilo koju štetu.
 
Prava, obveze i odgovornost likvidatora
 
Članak 182.
(1) Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom fonda o tome izvijestiti Nadzorno tijelo i sve ulagatelje u fondu.
(2) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije fonda.
(3) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim naknada depozitnoj banci, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća ulagateljima u fondu, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije fonda.
(4) Likvidator je dužan Nadzornom tijelu dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji fonda i odgovoran je za izradu naznačenih izviješća.
 
Dovršetak postupka likvidacije fonda
 
Članak 183.
U postupku provedbe likvidacije fonda sva imovina fonda se prodaje, a obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju.
 
Članak 184.
Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u fondu.
 
Članak 185.
Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova.
 
GLAVA X.
 
PRODAJA DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
 
Prodaja dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom
 
Članak 186.
(1) Prodaju dionica ili udjela u fondovima s javnom ponudom obavljaju društva za upravljanje.
(2) Pored osoba naznačenih u stavku 1. ovoga članka, prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom mogu obavljati sljedeće pravne osobe koje zaključe ugovor sa društvom za upravljanje a ovlaštene su za rad u Republici Hrvatskoj:
1. banke,
2. osiguravajuća društva,
3. brokerska društva,
4. druge pravne osobe koje na temelju ugovora o poslovnoj suradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje.
 
Članak 187.
(1) U prodaji dionica ili udjela u fondovima s javnom ponudom, banke ili osiguravajuća društva i druge pravne osobe iz članka 186. stavka 2 točke 4. ovoga Zakona, nastupaju kao zastupnici društva za upravljanje na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s društvom za upravljanje.
(2) U prodaji dionica ili udjela u fondovima s javnom ponudom, brokerska društva nastupaju na temelju ugovora kao zastupnici klijenata u stjecanju udjela ili dionica fonda u njihovo ime.
 
Članak 188.
(1) Osobe iz članka 187. ovoga Zakona ne smiju obavljati poslove prodaje udjela odnosno dionica fondova s javnom ponudom u vremenu u kojem im je nadležno tijelo privremeno oduzelo odobrenje za rad.
(2) O oduzimanju odobrenja za rad moraju odmah obavijestiti društva za upravljanje s kojima su sklopile ugovor o obavljanju poslova prodaje.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti poseban pravilnik kojim će propisati uvjete, način stjecanja i priznavanja ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima za sve fizičke osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe koje po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.
 
Način i uvjeti prodaje
 
Članak 189.
Osobe iz članka 187. ovoga Zakona, ovlaštene za prodaju dionica, odnosno udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom, dužne su:
1. osigurati ulagačima dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, posebice prospekt, izvješća, cijene i sl.,
2. nadzirati jesu li obrasci zahtjeva za kupnju i otkup uredno ispunjeni,
3. pravodobno prosljeđivati naloge za prodaju i otkup društvu za upravljanje,
4. u promoviranju investicijskih fondova s javnom ponudom ili davanja podataka o investicijskim fondovima s privatnom ponudom koristiti se isključivo prospektom, izvješćima i promidžbenim odnosno prezentacijskim materijalima koje odobri ovlašteno društvo za upravljanje,
5. ne davati lažne podatke ili podatke koji ulagatelje mogu dovesti u zabludu o stanju fonda, niti netočne navode o fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadržaju vezanom uz fond ili ovlašteno društvo za upravljanje, niti davati druge navode koji odstupaju od sadržaja prospekta, statuta ili izvješća fonda,
6. odgovarati društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom ili upravi zatvorenog investicijskog fonda za greške ili propuste svojih zaposlenika te svako nepridržavanje ovoga Zakona i drugih propisa,
7. upoznati potencijalnog ulagatelja o isplaćenom iznosu provizije na temelju obavljanja prodaje dionica ili udjela u fondu, i to kao postotak ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,
8. upoznati potencijalnog ulagatelja s okolnošću koje društvo za upravljanje zastupa te nudi li na prodaju proizvode samo naznačene tvrtke ili proizvode više tvrtki,
9. osigurati da predloženi investicijski fond ili fondovi odgovaraju potrebama zainteresirane osobe,
10. u svako doba postupati u skladu s ovim Zakonom i mjerodavnim propisima.
 
Članak 190.
Pri davanju preporuka o kupnji ili prodaji dionica ili udjela u fondu, brokerska društva su dužna pridržavati se odredaba članka 189. ovoga Zakona, uz iznimku stavka 1. točke 6. i 8. toga članka.
 
Članak 191.
Osobe iz članka 187. ovoga Zakona primaju nagradu za rad isključivo od društva za upravljanje, i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju ulagatelju, odnosno fondu naplaćuje društvo za upravljanje.
 
Prodaja dionica ili udjela investicijskih fondova s privatnom ponudom
 
Članak 192.
(1) Prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s privatnom ponudom može obavljati isključivo društvo za upravljanje fondom čije se dionice ili udjeli prodaju.
(2) Prodajom se ne smatra upućivanje potencijalnih kvalificiranih ulagatelja na društvo za upravljanje od strane osoba iz članka 186. ovoga Zakona.
 
Članak 193.
Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se određuju osobe ovlaštene za prodaju ili promicanje prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima, postavljati uvjete vezane uz način njihovog poslovanja u vezi s naznačenom prodajom ili promicanju prodaje te uvjete vezane uz izvješćivanje o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima.
 
GLAVA XI.
 
INVESTICIJSKI FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA
 
Odjeljak 1.
 
OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Primjena odredaba o investicijskim fondovima rizičnog kapitala
 
Članak 194.
Na investicijske fondove osnovane u obliku otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe glave I., glave II., glave III., glave VI., glave VII., glave VIII., glave IX., glave X., glave XII., glave XIII. i glave XIV. ovoga Zakona, te preostale odredbe ovoga Zakona primjenjive na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom isključivo pod uvjetom da odredbama glave XI. ovoga Zakona nije izrijekom utvrđeno drukčije ili nemogućnost takve primjene proizlazi iz značenja ili primjene preostalih odredaba ovoga Zakona.
 
Odjeljak 2.
 
TEMELJNA OBILJEŽJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA RIZIČNOG KAPITALA
 
Pojam društva za upravljanje
 
Članak 195.
Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala osniva se u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva, kojemu je predmet poslovanja isključivo osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun imatelja udjela fondova, te obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.
 
Odjeljak 3.
 
DEPOZITNA BANKA
 
Pojam depozitne banke
 
Članak 196.
(1) Depozitna banka jest banka koja za potrebe otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom obavlja poslove pohrane zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakoga pojedinoga investicijskog fonda od imovine ostalih investicijskih fondova, te obavlja druge poslove depozitne banke u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom ne mora u upravljanju imovinom fonda koristiti usluge depozitne banke.
(3) Depozitnom bankom otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom registriranog u Republici Hrvatskoj može biti samo banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je za to dobila odobrenje Hrvatske narodne banke.
 
Odjeljak 4.
 
POVJERENIČKI ODBOR OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam povjereničkog odbora
 
Članak 197.
Povjerenički odbor otvorenog fonda rizičnog kapitala s privat­nom ponudom je tijelo koje čine predstavnici ulagatelja u fond kao i predstavnici društva za upravljanje ukoliko je društvo jedan od ulagatelja.
 
Položaj i ovlasti povjereničkog odbora
 
Članak 198.
(1) Povjerenički odbor fonda ima najmanje pet članova.
(2) Član Povjereničkog odbora fonda ne može biti član uprave ili nadzornog odbora:
– bilo kojega drugog društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima,
– depozitne banke fonda, ukoliko društvo koristi usluge depozitne banke,
– bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.
(3) Mandat članova Povjereničkog odbora je jednak trajanju fonda. Član može biti opozvan i prije isteka mandata. O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Povjerenički odbor donosi poseban Poslovnik.
 
Članak 199.
(1) Povjerenički odbor fonda ima predsjednika.
(2) Predsjednika Povjereničkog odbora bira se između članova Povjereničkog odbora.
 
Članak 200.
(1) Povjerenički odbor fonda zastupa ulagače u fond prema društvu za upravljanje te obavlja i druge poslove koji su mu na temelju Zakona stavljeni u nadležnost, a osobito:
– potvrđuje odluku o izboru revizora poslovanja fonda,
– odlučuje o promjeni načela, ograničenja i sektora ulaganja koja su sastavni dio Statuta fonda,
– usvaja financijske izvještaje o poslovanju fonda
– donosi odluku o otkazu društvu za upravljanje sukladno odredbama Statuta fonda
– daje druge suglasnosti i odobrenja društvu sukladno odredbama Statuta fonda.
(2) Povjerenički odbor fonda može zahtijevati od društva za upravljanje da ga izvješćuje i o stanju portfelja fonda i investicijskim mogućnostima te o drugim okolnostima bitnim za stvaranje suda o upravljanju imovinom fonda.
 
Članak 201.
(1) Sjednice Povjereničkog odbora fonda saziva predsjednik Povjereničkog odbora fonda ili drugi član Povjereničkog odbora po ovlaštenju predsjednika Povjereničkog odbora.
(2) Povjerenički odbor fonda donosi valjane odluke većinom ukupnog broja glasova sukladno odredbama Statuta fonda.
 
Odjeljak 5.
 
OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 202.
Otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom jest zasebna imovina bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Nadzornog tijela osniva društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava i privatnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda, te čiji imatelji udjela imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom fonda, zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.
 
Osnivanje otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 203.
(1) Otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom može se osnovati samo na određeno vrijeme koje ne može biti kraće od deset godina.
(2) Veličina fonda mora iznositi najmanje 75.000.000,00 kuna. Pod veličinom fonda podrazumijeva se upisana maksimalna obveza uplate svih ulagatelja po svim osnovama kroz cijelo vrijeme trajanja fonda.
(3) Pristup novih ulagatelja fondu nije moguć nakon isteka dvije godine od dana osnivanja fonda.
(4) Prilikom osnivanja otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, udjeli u fondu smiju biti nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se, osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom, priznaje status kvalificiranih ulagatelja u fondove rizičnog kapitala.
(5) Društvo za upravljanje može prospektom i statutom fonda odrediti najveći dopušteni broj ulagatelja u fond, s time da ukupan broj vlasnika udjela u fondu niti u jednom trenutku ne smije prijeći gornju granicu od 20 ulagatelja.
(6) Najniži iznos maksimalne obveze uplate pojedinog ulagatelja u fond iznosi 10.000.000,00 kuna koju je ulagatelj dužan izvršiti po pozivima društva za upravljanje sukladno odredbama Prospekta.
(7) U slučaju da ulagatelj po pozivu društva ne izvrši uplate do maksimalnog iznosa iz stavka 6. ovoga članka, ulagatelj ne može zahtijevati iskup svojih udjela sve do konačnog isteka roka na koji je fond osnovan odnosno likvidacije fonda i iskupa svih udjela.
(8) Najniži iznos neto imovine fonda na dan isteka pete godine od dana osnivanja ne može biti manji od 50% veličine fonda iz stavka 2. ovoga članka.
(9) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 8. ovoga članka, Povjerenički odbor će u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 8. ovoga članka odabrati novo društvo za upravljanje s tim da iznos neto imovine fonda na dan isteka jedne godine nakon odabira novog društva za upravljanje ne može biti manji od 50% veličine fonda iz stavka 8. ovoga članka.
(10) U slučaju neispunjenja kriterija iz stavka 9. ovoga članka, Nadzorno tijelo će donijeti odluku o likvidaciji fonda u skladu s odredbama ovoga Zakona.
 
Članak 204.
(1) Kupnja udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom obavlja se uplatama novčanih sredstava, čime ulagatelj po kupnji udjela ulazi u ugovorni odnos s društvom za upravljanje koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima, upravljati kao dijelom zajedničke imovine fonda, u skladu s uvjetima naznačenim u prospektu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kupnja udjela u fondu može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti ili prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima propisanim prospektom fonda.
(3) Kupnja udjela u fondu i/ili isplata udjela se obavlja u vrijeme i na način naznačenima u prospektu fonda.
 
Članak 205.
Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji u ime fonda Nadzornom tijelu podnosi društvo za upravljanje, mora sadržavati:
1. tvrtku društva za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala, podatke o odobrenju za rad koje je dobilo od Nadzornog tijela, kao i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte društva za upravljanje,
2. naziv fonda, naznaku vrste fonda i ciljeva ulaganja,
3. prospekt fonda,
4. statut fonda,
5. ugovor sklopljen između društva za upravljanje i depozitne banke, te izvadak iz sudskog registra za depozitnu banku ukoliko se u upravljanju imovinom fonda koriste usluge depozitne banke,
6. tvrtku revizora, te izvadak iz sudskog registra za revizora.
 
Udjeli u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 206.
(1) Otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom može izdavati samo jednu vrstu udjela i ne smije izdavati niti jednu drugu vrstu vrijednosnih papira koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.
(2) Udjeli u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom smatraju se vrijednosnim papirima i mogu se prodavati i prenositi isključivo kvalificiranim ulagateljima u investicijske fondove rizičnog kapitala u skladu s odredbama Statuta fonda.
 
Prava i obveze imatelja udjela
 
Članak 207.
Imatelji udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, zahtijevati isplatu udjela u fondu prema dinamici, na način i prema uvjetima isplate utvrđenim statutom i prospektom fonda.
 
Članak 208.
Imatelji udjela odgovaraju za obveze otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom do visine iznosa svojega udjela u fondu.
 
Troškovi otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 209.
Naknade koje se naplaćuju ulagatelju, odnosno otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom ograničene su na:
1. ulaznu naknadu koja se pridodaje neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku prodaje,
2. izlaznu naknadu koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,
3. naknadu za upravljanje.
 
Članak 210.
(1) Naknada društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom određuje se samostalnom odlukom društva za upravljanje. Naknada za upravljanje mora biti naznačena u prospektu fonda.
(2) Naknada za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom odnosno jedan njen dio smije biti utvrđena na način da ovisi o prinosu fonda. Naknada koja ovisi o prinosu fonda, odnosno visinu naknade, način obračuna i plaćanja utvrđuje društvo za upravljanje u prospektu fonda.
 
Članak 211.
Na teret imovine otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom fonda.
 
Dozvoljena ulaganja
 
Članak 212.
Imovina otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom isključivo se može sastojati od udjela i dionica trgovačkih društava, novčanih sredstava i danih zajmova.
 
Ograničenja ulaganja i zaduživanja
 
Članak 213.
(1) Ulaganje imovine i zaduživanje otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:
1. u roku od pet godina nakon osnivanja fonda, fond mora napraviti minimalno pet investicija u različite udjele ili dionice s tim da udjeli ili dionice jednog izdavatelja ne smiju prelaziti 33% veličine fonda definirane u članku 203. stavku 2. ovoga Zakona,
2. u slučaju neispunjenja broja investicija iz točke 1. ovoga članka, Povjerenički odbor će u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka odabrati novo društvo za upravljanje s tim da broj investicija na dan isteka jedne godine nakon odabira novog društva za upravljanje ne može biti manji od pet,
3. u slučaju neispunjenja kriterija iz točke 2. ovoga članka, Nadzorno tijelo će donijeti odluku o likvidaciji fonda u skladu s odred­bama članka 181. do 185. ovoga Zakona,
4. ulaganje u jedan gospodarski sektor ne može iznositi više od 40% veličine fonda definirane u članku 203. stavku 2. ovoga Zakona,
5. osobe koje čine povezana društva sukladno odredbama ovoga Zakona smatraju se jednim izdavateljem u smislu točke 1. ovoga članka,
6. nije dozvoljeno ulaganje u vrijednosne papire koji su uvršteni na burzu s namjerom kratkoročnog trgovanja,
7. najviše do 75% veličine fonda definirane u članku 203. stavku 2. ovoga Zakona, fond može uzimati kredite,
8. dani depoziti bankama i uzeti krediti od banaka od strane fonda ne mogu se naplaćivati niti otplaćivati preuzimanjem udjela ili dionica izdavatelja koje su banke prethodno stekle u vlasništvo ili na njih imaju prethodno upisano založno pravo.
(2) Društvo za upravljanje mora u prospektu fonda jasno naznačiti politiku ulaganja i klase imovine u koju namjerava ulagati, uključujući i stupanj financijske izloženosti fonda riziku koji proizlaze iz zaduživanja.
(3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju ulaganja i prekoračenja ulaganja i zaduživanja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa privatnom ponudom.
 
Odjeljak 6.
 
PROSPEKT INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam prospekta investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 214.
Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom predstavlja poziv na kupnju udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom, a koji je usmjeren isključivo prema pojedinačno navedenoj osobi ili ograničenoj skupini ulagatelja, koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovoga Zakona.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 215.
Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj prospekta
 
Članak 216.
(1) Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom mora sadržavati one informacije na osnovi kojih će ulagači moći stvoriti utemeljeni sud o fondu, te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanima s naravi fonda i njegovog portfelja.
(2) Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom u najmanjoj mjeri mora sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv fonda, naznaku vrste fonda,
2. naznaku da je fond namijenjen isključivo ulagateljima koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovoga Zakona i koji to dokazuju potpisom posebne izjave, sporazuma ili ugovora s društvom za upravljanje,
3. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda,
4. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak statuta ili prospekta fonda i dodatne informacije o fondu,
5. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
6. ime odnosno tvrtku revizora, odvjetnika i drugih pružatelja usluga fondu,
7. prava iz udjela,
8. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,
9. vrste imovine u koju je fondu dopušteno ulaganje,
10. opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda, te rizika povezanih s ulaganjima fonda,
11. najniži i najviši iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa udjela, te način i uvjete otkupa udjela,
12. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
13. godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, te način izračunavanja i plaćanja naknade za upravljanje ukoliko iznos te naknade ovisi o prinosu fonda,
14. informacije o načinu izračuna, te načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti fonda imateljima udjela,
15. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značaja za imatelja udjela,
16. trajanje poslovne godine, te
17. datum izdavanja prospekta.
Podaci o društvu za upravljanje:
18. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,
19. imena i povezanost članova uprave i prvoga nadzornog odbora, te kratki životopisi,
20. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
21. tvrtka, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava.
Podaci o depozitnoj banci:
22. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke, ukoliko društvo za upravljanje izabere depozitnu banku.
Opis položaja i ovlasti povjereničkog odbora.
 
Odobravanje i objava prospekta
 
Članak 217.
(1) Nadzorno tijelo mora odobriti svaki prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom prije pokretanja privatne ponude za prodaju udjela, a mora prethodno odobriti i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena.
(2) Nije dopušteno nuditi privatnom ponudom udjele u investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom prije no što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda.
 
Odjeljak 7.
 
STATUT INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Pojam statuta investicijskih fondova rizičnog kapitala s privat­nom ponudom.
 
Članak 218.
(1) Statut otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje s imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
(2) Statut se prilaže prospektu fonda i čini njegov sastavni dio.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, statut ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će imatelju udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 219.
Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.
 
Sadržaj statuta
 
Članak 220.
Statut otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privat­nom ponudom koji navedene podatke iz ovoga članka već ne sadrži u prospektu mora u najmanjoj mjeri sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv fonda i naznaku vrste fonda,
2. naznaku da je fond namijenjen isključivo ulagateljima koji odgovaraju određenju pojma kvalificiranih ulagatelja u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovoga Zakona i koji to dokazuju potpisom posebne izjave, sporazuma ili ugovora s društvom za upravljanje,
3. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda,
4. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
5. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koji će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
6. prava iz udjela fonda,
7. najniži iznos ulaganja u fond, način upisa te način otkupa udjela,
8. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
9. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
10. godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja,
11. informacije o načinu izračuna i načinu i učestalosti distribucije udjela u dobiti imateljima udjela,
12. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značenja za imatelja udjela,
13. trajanje poslovne godine,
14. datum izdavanja statuta.
Podaci o društvu za upravljanje:
15. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,
16. imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te kratki životopisi,
17. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,
18. tvrtka, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava.
Podaci o depozitnoj banci:
19. tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke, ukoliko društvo za upravljanje izabere depozitnu banku.
 
Opis položaja i ovlasti povjereničkog odbora.
 
Odjeljak 8.
 
PROMIDŽBA INVESTICIJSKIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S PRIVATNOM PONUDOM
 
Zabrana promidžbe investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
Članak 221.
(1) Društvo za upravljanje ne smije voditi javnu promidžbenu kampanju investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom kojim upravlja.
(2) Javnim vođenjem promidžbe ne smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje upućuje potencijalne kvalificirane ulagatelje u investicijske fondove rizičnog kapitala na društvo za upravljanje investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
 
Načelo istinitosti
 
Članak 222.
Svi prezentacijski podaci o investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom i društvima koja njima upravljaju moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, točni i ne smiju dovoditi u zabludu, osobito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.
 
Uvjeti prezentacije i priopćenja podataka
 
Članak 223.
(1) Prikaz rezultata poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom mora:
1. sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja,
2. biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende i sl.).
(2)  Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 
GLAVA XII.
 
NADZORNO TIJELO
 
Poslovi nadzora
 
Članak 224.
Nadzor nad poslovanjem otvorenih i zatvorenih investicijskih fondova, s javnom ili privatnom ponudom, društava za upravljanje i depozitnih banaka, kao i pravnih osoba koje su ovlaštene za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima provodi Nadzorno tijelo.
 
Izvješća o radu
 
Članak 225.
(1) Društva za upravljanje investicijskim fondovima, zastupnici u prodaji udjela ili dionica investicijskih fondova, te depozitne banke koje za investicijske fondove obavljaju poslove depozitne banke ili druge osobe koje sudjeluju u poslovanju investicijskih fondova moraju Nadzornom tijelu redovito podnositi izvješća o svom radu.
(2) Kršenje obveze podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka predstavlja razlog za izvanredni nadzor, a upornost u takvom kršenju može dovesti do privremenog oduzimanja odobrenja za rad i obavljanja pojedine djelatnosti do strane Nadzornog tijela.
 
Članak 226.
(1) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju obvez­ni sadržaj, rokovi i oblik obveznih izvješća za pojedine vrste investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke.
(2) Izvješća mogu biti:
1. nadzorna izvješća,
2. statistička izvješća.
(3) Kršenje obveze podnošenja izvješća iz stavka 2. ovoga članka ili kršenje obveze poštivanja propisanog oblika i sadržaja izvješ­ća, odnosno kašnjenje u podnošenju izvješća, predstavljaju razlog za provedbu izvanrednog nadzora ili novčano kažnjavanje prekršitelja, a ustrajno nepodnošenje, nepotpuno ili zakašnjelo podnošenje izvješća obveznika izvješćivanja predstavlja razlog za privremeno ili trajno oduzimanje danih ovlaštenja.
 
Redovan i izvanredan nadzor nadzornog tijela
 
Članak 227.
(1) Nadzorno tijelo je ovlašteno obavljati nadzor zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova, društva za upravljanje fondovima, zastupnika u prodaji udjela ili dionica, depozitne banke ili svake druge osobe koja obavlja posao za koji je odgovorna neka od uvodno naznačenih osoba, putem nadzora na redovnoj ili izvanrednoj osnovi.
(2) O namjeravanoj provedbi nadzora, nadzorno tijelo nije duž­no unaprijed obavijestiti osobu iz stavka 1. ovoga članka, iako to može učiniti u slučaju redovnog nadzora.
 
Privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja za rad
 
Članak 228.
(1) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Nadzorno tijelo je ovlašteno privremeno ili trajno oduzeti odobrenje za rad društvu za upravljanje ili depozitnoj banci.
(2) Ako društvo za upravljanje ili zaposlenik društva u vezi s upravljanjem fondom povrijedi odredbe ovoga Zakona, Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ili pravilnike donesene na temelju tih zakona, ako društvo upravlja fondom suprotno statutu, prospektu ili ugovoru o upravljanju fondom, ili ako je društvo u postup­ku osnivanja fonda dalo neistinite podatke, Nadzorno tijelo može:
– oduzeti odobrenje za poslovanje društva za upravljanje,
– izdati nalog društvu za upravljanje da poduzme određene radnje, odnosno da upravljanje fondom uskladi s propisima,
– objaviti poziv drugim društvima za upravljanje fondovima da podnesu ponude i zahtjeve za upravljanje određenim fondom,
– zabraniti isplate sa računa jamstvenog pologa, ili
– zabraniti raspolaganje imovinom fonda.
 
GLAVA XIII.
 
KAZNENE ODREDBE
 
Odjeljak 1.
 
KAZNENA DJELA
 
Neovlašteno osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima
 
Članak 229.
(1) Tko se neovlašteno bavi osnivanjem i upravljanjem investicijskim fondovima kaznit će se novčanom kaznom najmanje od 200 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom od najmanje od 300 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do dvije godine.
 
Neovlaštena ponuda investicijskih fondova
 
Članak 230.
(1) Tko se neovlašteno bavi ponudom investicijskih fondova trećim osobama na teritoriju Republike Hrvatske kaznit će se novčanom kaznom najmanje od 150 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom najmanje od 200 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do dvije godine.
 
Neovlaštena prodaja udjela ili dionica investicijskih fondova
 
Članak 231.
(1) Tko se neovlašteno bavi poslovima zastupanja u prodaji udjela ili dionica investicijskih fondova trećim osobama na teritoriju Republike Hrvatske kaznit će se novčanom kaznom najmanje od 100 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci.
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 200 dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do jedne godine.
 
Odjeljak 2.
 
PREKRŠAJI
 
Prekršaji društva za upravljanje
 
Članak 232.
(1) Za prekršaj kaznit će se društvo za upravljanje novčanom kaznom u iznosu 50.000,00 do 500.000,00 kuna:
1. ako započne obavljati djelatnosti vezane za upravljanje investicijskim fondovima bez dozvole ili prije dobivanja dozvole od Nadzornog tijela (članak 29. stavak 3.),
2. ako ne poštuje proceduru dužnosti vezano uz poslovanje (članak 30.),
3. ako ne obavijesti Nadzorno tijelo o otvaranju podružnice u državi članici (članak 33. stavak 1. i 2.),
4. ako ne obavijesti Nadzorno tijelo o neposrednom obavljanju poslova u državi članici (članak 34. stavak 1.),
5. ako bez odobrenja Nadzornog tijela počne putem podružnice obavljati poslove izvan država članica (članak 36. stavak 1. i 2.),
6. ako u razdoblju od tri mjeseca ne postupa sukladno odredbi članka 45. stavka 2. ovoga Zakona,
7. ako obavlja djelatnost i poslove koji su zabranjeni člankom 47. stavkom 1. ovoga Zakona,
8. ako troškove naknade u svezi osnivanja zatvorenog investicijskog fonda zaračunavaju suprotno odredbi članka 65. ovoga Zakona,
9. ako iz imovine zatvorenoga investicijskog fonda plaćaju troškove koji nisu navedeni u odredbi članka 66. stavka 1. ovoga Zakona,
10. ako pokazatelj ukupnih troškova fonda prelazi vrijednosti određene člankom 68. ovoga Zakona,
11. ako ulaže u imovinu izvan okvira određenih člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona,
12. ako ne poštuje ograničenja ulaganja određena člankom 79. stavkom 1. ovoga Zakona a ne radi se o slučaju iz članka 84. ovoga Zakona,
13. ako stječe nekretnine koje nije prethodno procijenio vještak (članak 80. stavak 4.),
14. ako vrijednost pojedine nekretnine prelazi okvire određene člankom 80. stavkom 5. ovoga Zakona,
15. ako naplaćuje naknade suprotno odredbama članka 94. ovoga Zakona,
16. ako knjiži troškove na teret otvorenog investicijskog fonda a oni nisu obuhvaćeni odredbom članka 95. ovoga Zakona,
17. ako ukupni iznos svih troškova prelazi okvire određene člankom 98. ovoga Zakona,
18. ako ulaže u imovinu izvan okvira određenih člankom 100. ovoga Zakona,
19. ako ne poštuje ograničenja ulaganja određena člankom 101. ovoga Zakona
20. ako nudi dionice ili udjele u investicijskom prije nego što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda (članak 105.),
21. započne sa promidžbenim aktivnostima a nemaju odobrenje Nadzornog tijela (članak 115.),
22. ako postupi suprotno odredbi članka 118. ovoga Zakona,
23. ako postupi suprotno odredbi članka 119. ovoga Zakona,
24. ako postupi suprotno odredbi članka 120. ovoga Zakona,
25. ako nude udjele osobama koje nisu kvalificirani ulagatelji (članak 127. stavak 2.),
26. ako naplati naknadu ulagatelju koja nije obuhvaćena odred­bom članka 132. ovoga Zakona,
27. ako ulaže u imovinu izvan okvira određenih člankom 136. ovoga Zakona,
28. ako ne poštuje ograničenja ulaganja određena člankom 137. ovoga Zakona a ne radi se o slučaju iz članka 138. ovoga Zakona,
29. ako ne podnese prospekt na odobrenje sukladno odredbi članka 142. ovoga Zakona,
30. ako ne podnese izmjene na odobrenje sukladno odredbi članka 143. ovoga Zakona,
31. ako ne ispunjava utvrđivanje vrijednosti imovine na način propisan člankom 150. ovoga Zakona,
32. ako vrši prodaju odnosno otkup suprotno odredbi članka 159. ovoga Zakona,
33. ako osim ulazne i izlazne naknade naplati i druge naknade (članak 162.),
34. ako ulaznu i izlaznu naknadu naplati suprotno odredbama članka 163. ovoga Zakona,
35. ako ne postupi sukladno odredbi članka 165. ovoga Zakona,
36. ako ne postupi sukladno odredbi članka 166. ovoga Zakona,
37. ako ne postupi sukladno odredbi članka 169. ovoga Zakona,
38. ako ne postupi sukladno odredbi članka 170. ovoga Zakona,
39. ako ne izvijesti imatelja udjela o cijeni na njegov zahtjev (članak 171. stavak 2.),
40. ako ne dostave izvješća dioničarima i ulagateljima (članak 172.),
41. ako ne dostave izvješća sukladno odredbi članka 173. ovoga Zakona,
42. ako ne dostave izvješća u skladu s odredbom članka 174. ovoga Zakona,
43. ako izvješća nemaju sadržaj sukladno odredbi članka 175. ovoga Zakona,
44. ako ne postupi sukladno odredbi članka 192. ovoga Zakona,
45. ako naplaćuje naknade suprotno odredbi članka 209. ovoga Zakona,
46. ako ulaže u imovinu izvan okvira određenih člankom 212. ovoga Zakona,
47. ako ne poštuje ograničenja ulaganja i zaduživanja određena člankom 213. ovoga Zakona,
48. ako nudi udjele u fondovima rizičnog kapitala prije nego što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda (članak 217. stavak 2.),
49. ako vodi javnu promidžbu investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom kojim upravlja (članak 221.),
50. ako prikaz poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala ne sadrži rezultate poslovanja sukladno odredbi članka 223. ovoga Zakona,
51. ako ne podnosi izvješća Nadzornom tijelu sukladno odredbi članka 226. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
 
Prekršaji depozitne banke
 
Članak 233.
(1) Za prekršaj kaznit će se depozitna banka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna:
1. ako ne vodi imovinu investicijskih fondova sukladno članku 51. ovoga Zakona,
2. ako ne obavlja jedan od poslova opisanih u članku 53. stavak 1. ovoga Zakona,
3. ako prestane obavljati poslove depozitne banke a da o tome prethodno nije obavijestila Nadzorno tijelo (članak 57.),
4. ako ne pošalje obavijest Nadzornom tijelu sukladno članku 58. ovoga Zakona,
5. ako ne postupi sukladno odredbi članka 59. ovoga Zakona.
2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
Prekršaji pravnih osoba koji prodaju dionice ili udjele u investicijskim fondovima s javnom ponudom
 
Članak 234.
(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba koja je u ime društva za upravljanje ovlaštena vršiti prodaju dionica ili udjela s javnom ponudom u iznosu od 20.000,00 do 150.000,00 kuna ako ne postupa sukladno odredbi članka 189. ovoga Zakona.
2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna.
 
Prekršaj revizora
 
Članak 235.
(1) Za prekršaj kaznit će se revizor otvorenoga investicijskog fonda u iznosu od 20.000,00 do 150.000,00 kuna ako ne obavlja provjere poslovanja u skladu s člankom 151. stavkom 3. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna.
Prekršaj člana Nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda
 
Članak 236.
Za prekršaj kaznit će se član Nadzornog odbora u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna ako ne poduzme radnje sukladno od­red­bama članka 74. ovoga Zakona.
 
Prekršaji fizičkih osoba
 
Članak 237.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ili osoba koja samostalnim radom obavlja djelatnost:
1. ako obavlja poslove iz članka 23. ovoga Zakona,
2. ako obavlja djelatnost vezanu za upravljanje investicijskim fondovima bez dozvole Nadzornog tijela,
3. ako nudi javnom ponudom dionice ili udjele u investicijskim fondovima s javnom ponudom a da ne postoji odobrenje prospekta fonda (članak 105.),
4. ako daje privid investicijskoj javnosti da se radi o društvu za upravljanje fondovima, zatvorenom ili otvorenom fondu iako za to nema potrebna ovlaštenja sukladno odredbama ovoga Zakona.
 
Članak 238.
(1) Za prekršaje propisane ovim Zakonom, zastara pokretanja prekršajnog postupka nastupa u roku od 3 godine od počinjenja prekršaja.
(2) Za prekršaje propisane ovim Zakonom, zastara izvršenja izrečenih prekršajnih kazni i zaštitnih mjera nastupa u roku od 2 godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju.
(3) Zastara nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme propisano stavkom 1. i 2. ovoga članka.
 
Odjeljak 3.
 
ZAŠTITNE MJERE
 
Zabrana obavljanja djelatnosti ili poslova
 
Članak 239.
(1) Društvu za upravljanje koje je počinilo prekršaj iz članka 232. ovoga Zakona može se u prekršajnom postupku izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u trajanju do jedne godine.
(2) Kada počinitelj iz stavka 1. ovoga članka prekršaj iz članka 232. ovoga Zakona učini u povratu ili radi stjecanja imovinske koristi ili kada je zbog počinjenog prekršaja nastala imovinska ili neimovinska šteta investicijskom fondu kojim upravlja, odnosno dioničarima zatvorenoga investicijskog fonda ili imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu, ili imovinska šteta posljedično nastane trećim osobama, obvezno će se u prekršajnom postupku počinitelju izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u trajanju od dvije godine.
 
Članak 240.
(1) Odgovornoj osobi društva za upravljanje koje je počinilo prekršaj iz članka 232. ovoga Zakona može se u prekršajnom postupku izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova odgovorne osobe društva za upravljanje investicijskim fondovima u trajanju do jedne godine.
(2) Kada počinitelj iz stavka 1. ovoga članka prekršaj iz članka 232. ovoga Zakona učini u povratu ili radi stjecanja imovinske koristi ili kada je zbog počinjenog prekršaja nastala imovinska ili neimovinska šteta društvu za upravljanje, investicijskom fondu kojime upravlja društvo za upravljanje kod kojeg je odgovorna osoba zaposlena, odnosno dioničarima zatvorenoga investicijskog fonda ili imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu, ili imovinska šteta posljedično nastane trećim osobama, obvezno će se u prekršajnom postupku počinitelju izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova odgovorne osobe društva za upravljanje investicijskim fondovima u trajanju od dvije godine.
 
Članak 241.
(1) Depozitnoj banci koja je počinila prekršaj iz članka 233. ovoga Zakona može se u prekršajnom postupku izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova depozitne banke za investicijske fondove u trajanju do jedne godine.
(2) Kada počinitelj iz stavka 1. ovoga članka prekršaj iz članka 233. ovoga Zakona učini u povratu ili radi stjecanja imovinske koristi ili kada je zbog počinjenog prekršaja nastala imovinska ili neimovinska šteta investicijskom fondu za kojega depozitna banka obavlja poslove depozitne banke na temelju ovoga Zakona, odnosno dioničarima zatvorenog investicijskog fonda ili imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu, njegovom društvu za upravljanje, ili imovinska šteta posljedično nastane trećim osobama, obvezno će se u prekršajnom postupku počinitelju izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova depozitne banke za investicijske fondove u trajanju od dvije godine.
 
GLAVA XIV.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona
 
Članak 242.
Trgovačka društva osnovana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koji u nazivu djelatnosti ili u tvrtki imaju riječ: »fond«, izvedenice riječi: »fond« ili druge riječi utvrđene člankom 21. ovoga Zakona ili potpadaju pod pojam investicijskog fonda prema određenju pojma iz članka 3. ovoga Zakona, obvezni su uskladiti svoje unutarnje ustrojstvo, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na oblik, ustrojstvo, visinu temeljnoga kapitala i djelatnosti, te način zastupanja i upravljanja investicijskim fondovima, te Nadzornom tijelu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za nastavak poslovanja, i to najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ili u istom roku prijaviti brisanje ili promjenu tvrtke ili njenoga dijela riječi: »fond«, izvedenice riječi: »fond«, djelatnosti upravljanja investicijskim fondovima, odnosno drugih suprotnosti s člankom 21. ovoga Zakona i o tome izvijestiti Nadzorno tijelo.
 
Investicijski fondovi osnovani prije stupanja na snagu ovoga Zakona
 
Članak 243.
(1) Investicijski fondovi i društva za upravljanje osnovani prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudskom registru, odnosno pod kojima su dobili odobrenje pravnog prednika Nadzornog tijela.
(2) Investicijski fondovi i društva za upravljanje čije je osnivanje u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona osnovat će se te će otpočeti s radom na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.
Članak 244.
(1) Investicijski fondovi i društva za upravljanje osnovani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obvezni su u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu uskladiti svoje unutarnje ustrojstvo, akte i poslovanje sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Ako investicijski fondovi i društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka ne usklade svoje poslovanje sukladno odredbama ovoga Zakona dozvola Nadzornog tijela prestaje važiti u roku iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Nadzorno tijelo će, po izvršenom usklađenju s odredbama ovoga Zakona, bez drugih posebnih uvjeta, u registar fondova upisati sve osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile odobrenje za rad u svojstvu fondova ili društava za upravljanje.
(4) Investicijski fondovi i društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka mogu primjenjivati svoje opće akte do njihova usklađenja s odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.
 
Članak 245.
(1) Nad investicijskim fondovima osnovanim do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koji u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu ne postupe po odredbama članka 244. ovoga Zakona, provest će se postupak likvidacije. Postupak likvidacije pokreće Nadzorno tijelo po službenoj dužnosti.
(2) Likvidacija investicijskih fondova iz stavka 1. ovoga članka provodi se po odredbama ovoga Zakona.
 
Članak 246.
Na zatvorene investicijske fondove koji su osnovani kao privatizacijski investicijski fondovi prema Zakonu o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 109/97. i 114/01.) odredba članka 245. ovoga Zakona počet će se primjenjivati protekom roka od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.
 
Članak 247.
Od dana prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije počet će se primjenjivati odredbe članka 15. stavka 1. točke 2., članka 33. do 35., članka 37. do 43., članka 47. stavka 1. točke 15. podtočke c) i e), članka 91. stavka 1. točke 7., članka 104. stavka 2. točke 30., članka 112. stavka 1. točke 25., članka 114. točke 2. ovoga Zakona.
 
Donošenje propisa
 
Članak 248.
(1) Nadzorno tijelo mora u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise na temelju ovoga Za­kona.
(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Nadzorno tijelo je dužno donijeti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova te je u daljnjem roku od šest mjeseci obvezna poduzeti i provesti sve potrebne tehničke i druge radnje potrebne u cilju ustrojavanja, otpočinjanja s radom i redovnog vođenja Registra fondova.
(3) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova Nadzorno tijelo je dužno objaviti u »Narodnim novinama«.
(4) Do donošenja propisa Nadzornog tijela na temelju ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 107/95., 12/96. i 114/01.).
 
Prestanak važenja propisa
 
Članak 249.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 107/95., 12/96. i 114/01.).
 
Stupanje na snagu ovoga Zakona
 
Članak 250.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.
Klasa: 402-09/05-01/03