Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizmaNOVČANI FONDOVI
Kada ulažemo novac u fondove, najvažnije je vidjeti u što investira pojedini fond. Prema tome možemo ocijeniti i stupanj sigurnosti investiranja i mogućnost prinosa.
Treba znati i da sigurnost imovine fonda (čak i za fondove koji ulažu u najsigurnije državne vrijednosnice i depozite) proizlazi i iz diversifikacije ulaganja.
Novčani fondovi investiraju u depozite banaka i kratkoročne vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja pa se upravo zbog toga smatraju najmanje rizičnim investicijskim fondovima. Prinos novčanih fondova u pravilu je veći od kamata štednje po viđenju, a manji od oročene štednje na duže rokove.

U usporedbi s drugim fondovima, koji ulažu u obveznice ili dionice, ulagatelji mogu očekivati prosječno niži, ali siguran i stalan rast vrijednosti svog udjela. Namijenjeni su ulaganju na kraći, ali i na duži rok, ovisno o strategiji ulaganja i mnogim drugim faktorima koji tu strategiju čine i određuju.
Kada govorimo o prednostima novčanih fondova važno je i dodati da su dionički fondovi prijašnjih godina imali visoke prinose, dok su novčani fondovi imali prinose između tri i sedam posto, unatrag godinu dana. Dok su novčani fondovi ostali pri istim prinosima, ili ih čak malo i povećali, kod su dioničkih fondova prinosi pali'.

Razlikujemo također valutne i kunske novčane fondove i prilikom odluke gdje ulagati važno je znati da kod valutnih fondova postoji faktor reakcije na kunu i o tome će također ovisiti prinos.


PLATINUM CASH
 
Osnovne informacije o fondu
 
-          vrsta fonda: novčani fond
-          društvo za upravljanje: Platinum Invest
-          početak rada fonda: 29.07.2009.
-          početna cijena udjela: 100,00 kuna
-          prva uplata: min.100,00 kuna
-          daljnje uplate: 100,00 kuna
-          ulazna naknada : 0,00 %
-          izlazna naknada: 0,00 %
-          upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjem nivou
-          naknada depozitarnoj banci: 0,15 % na godišnjem nivou
-          depozitarna banka: Societe Generale Splitska banka

  
  
Struktura ulaganja 

·         minimalno 75% u instrumente tržišta novca - trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;

·         do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;

·         Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;

·         do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;

·         do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;

·         do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;

·         do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;

·         do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;

·         do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e.

·         u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;


VB CASH
 
Osnovne informacije o fondu
 
-   vrsta fonda: dioničkii fond
-   društvo za upravljanje: VB Invest
-   početak rada fonda: 06.11.2007.
-   početna cijena udjela: 100 kn
-   prva uplata: min.1000 kn trajni nalog minimalno 100 kn
-   daljnje uplate: min.1000 kn trajni nalog minimalno 100 kn
-   ulazna naknada: 0,00 %
             izlazna naknada: 0,00 %
             upravljačka naknada: 1,10 % na godišnjem nivou
-   naknada depozitarnoj banci: 0,13 % na godišnjem nivou
-   depozitarna banka: VB
 
 
Struktura ulaganja
 
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:  
 • do 100% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;
 • do 100% u kratkoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECDa;
 • do 100% u depozite kod financijskih institucija;
 • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;
 • do 20% u dužničke VP izdane od država članica EU, država članica OECD-a i pravnih osoba registriranih u zemljama EU i članicama OECD-a;
 • do 40% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH;
 • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, zemljama EU i članicama OECD-a;
 • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vp izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
 • do 20% u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
 • do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda;
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda, a u skladu s Prospektom i Zakonom. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranih Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda.

Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo će voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. 
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje. 
Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. 
Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno Članku 100. i Članku 101. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05.) te pripadajućih Pravilnika. 


LOCUSTA CASH
 
Osnovne informacije o fondu
 
 •  vrsta fonda: novčani fond
 • društvo za upravljanje: Locusta Invest            
 • početak rada fonda: 04.08.2008.       
 • početna cijena udjela: 1.000,00 kuna
 • prva uplata: min.1.000,00 kuna
 • daljnje uplate: 400,00 kuna   
 • ulazna naknada : 0,00 %
 • izlazna naknada: 0,00 %      
 • upravljačka naknada: 1,25 % na godišnjem nivou
 • naknada depozitarnoj banci: 0,28 % na godišnjem nivou
 • depozitarna banka: Raiffeisen banka
 • volumen fonda: 133.605.000 kn

 
Strukrura ulaganja
 
OGRANIČENJA ULAGANJA:
 • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske i komercijalne zapise, depozite, repo poslove) te obvezničkom tržištu ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana,
 • globalno modificirano trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
 • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.
 • Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
IMOVINA FONDA ULAŽE SE:
 • do 100 % u depozite kod financijskih institucija,
 • do 100 % u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
 • do 100% u kratkoročne dužničke VP i druge instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
 • do 100 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e,
 • do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
 • ukupno do 10 % u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
 • bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje je izdala, ili za njih jamci RH,
 • bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e,
 • do 50 % u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste kratkoročni i dugoročni dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
 • do 10 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u RH,članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
 • u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji ce odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
 • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda

Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda. U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava Društvo za upravljanje smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo ce voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja. Pri ulaganju sredstava, Društvo ce se pridržavati ograničenja iz članka 100. i 101. Zakona i pripadajućih pravilnika.