Gdje investirati


UPOZORENJE:
U poslednjih nekoliko godina pojavila se masa KRIPTOVALUTA.
Budite jako pažljivi jer veći dio tih "kriptovaluta" su čista prevara i Poncijeve šeme.

NAJISPLATIVIJA ŠTEDNJA
Iskoristite porezne olakšice
Iskoristite porezne olakšice i uzmite godišnje i do

2.800,00 kn

Ostvarite najpovoljniju štednju!!!!!!

Investirajte u vlastito zdravlje

Najisplativija investicija je ona u vlastito zdravlje. Kada ste zdravi sve možete i sve donosi više radosti.

Na tom polju preporučamo najdjelatniji preparat za regeneraciju matičnih stanica i cijelog organizma


BALANCED - mješoviti investicijski fond
  
- struktura ulaganja se temelji na načelu sigurnosti i razdiobe rizika
- ulaganje je slijedeće strukture:

 • do 10% u vrijednosne papire koji nisu službeno uvršteni na burzi
 • do 20 % u depozitima u financijskim institucijama
 • do 80 % u dionice
 • do 50 % u blagajničke, trezorske zapise i druge vrijednosne papire središnje banke
 • do 80 % državne, komunalne i korporacijske obveznice

ICF BALANCED
 
Osnovne informacije o fondu 

 •           vrsta fonda: mješoviti fond
 •           društvo za upravljanje: Locusta Invest
 •           početak rada fonda: 04.05.2002.
 •           početna cijena udjela: 100 kuna
 •           prva uplata: min.100 kuna
 •           daljnje uplate: 100 kuna
 •           ulazna naknada: 0,00 %
 •           izlazna naknada: 0,87 %
 •           upravljačka naknada: 3,50 % na godišnjem nivou
 •           naknada depozitarnoj banci: 0,25 % na godišnjem nivou
 •           depozitarna banka: RBA
Prinos fonda    
          2002. godina:       -3,81 %
          2003. godina:       11,38 %
          2004. godina:       35,82 %
          2005. godina:       33,05 %
          2006. godina:       43,03 %
          2007. godina:       22,30 %
          2008. godina:      -46,85 %
          2009. godina:     - 28,69 %
          2010. godina:     - 11,87 %
          2011. godina:       -3,80 %
          2012. godina:        3,69 %
         

 Struktura ulaganja   


 • najmanje 50% imovine u dionice predviđene statutom
 • do 50% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i depozite
 • min 5% u novčane depozite kod financijskih institucija
 • najviše 10% u udjele drugih otvorenih investicijskih fondova te dionice zatvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one otvorene i zatvorene investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje,
 • najviše 10% u neuvrštene vrijednosne papire
 • dozvoljeno je investirati više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),
Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e. 
Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim u prospektu i Statutu Fonda te Zakonom.

Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.