Investicijski fondovi

Pravila ulaganja i rizici.

Investicijski fondovi

Pravila ulaganja

1. Ne ulažite kratkoročno. Veći je rizik samog ulaganja, a  i takvo ulaganje zahtijeva veliko znanje i iskustvo. U takvoj situaciji su moguće velike oscilacije (fondovi stalno pomalo osciliraju iako su u trendu rasta),

2. Ne ulažite samo u  fond i ne  ulažite sav novac u fondove istih ulagačkih politika.

3. Ulažite samo dio novca, onu količinu novca koja neće promijeniti kvalitetu Vašeg života. Ulagati razumno možemo samo ako nismo uložili sve što imamo. Ipak od nečega trebamo i živjeti,

4. Ulaganje  prepustite timovima profesionalaca za uspješno investiranje kroz investicijske fondove. A ono što trebamo proučiti su statut i strategija ulaganja fonda

Rizici ulaganja u fondove

 
Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost a i mogućnost da prinos od ulaganja bude negativan. Investicija koja se nalazi u investicijskom fondu niije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanacije banaka niti od neke druge financijske institucije.
 
Razlikujemo slijedeće vrste rizika.
- rizik promjene cijena vrijednosti papira 
- tržišni rizik
- rizik promjene tečaja – valutni rizik
- politički rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda
- kreditni rizik
- rizik likvidnosti
- rizik promjena poreznih propisa

Investicjski fondo vi

Fond je pravna osoba ili zasebna imovina, čiji su osnivanje i ustroj određeni ovim Zakonom. U smislu ovoga Zakona i neovisno o tome je li u ponudi imenovana ili opisana kao takva, fondom se smatra i svaki pravni subjekt, društvo ili zasebna imovina, bez obzira na pravni oblik, u kojoj se sudjelovanje – bilo putem dionica, udjela ili kakvog prava – nudi s ciljem prikupljanja uloga u gotovom novcu te s izričitom namjerom ulaganja više od 60% tih uloga u portfelj vrijednosnih papira, novčanih depozita i svih drugih vrsta imovine, pri čemu ulagatelji nemaju svakodnevni nadzor nad donošenjem odluka o ulaganjima, a osnovni je cilj osigurati ulagateljima povrat na njihova ulaganja, i to bilo u dobiti ili kakvoj drugoj koristi.

1. U što investicijski fondovi ulažu sredstva?
U dionice, obveznice, kratkoročne vrijednosne papire, bankovne depozite i ostale papire propisane zakonom i definirane u prospektu i statutu.

2. Tko odlučuje o tome koje će vrijednosne papire fond kupovati, a koje prodavati?
Uprava  investicijskih fondova uz svakodnevne konzultacije sa analitičarima i brokerima iz našeg holdinga te drugim financijskim institucijama sa kojim imamo ugovorenu suradnju.

3. Da li ulagatelji mogu imati utjecaj na investicijske odluke?
Ne. Po Zakonu o investicijskim fondovima upravljanje fondom je isključivo u rukama društva za upravljanje, naravno u granicama koje postavlja zakonodavstvo.

5. Diverzifikacija (raspršenost) imovine diktirana je i zakonskim ograničenjima ulaganja!
- U vrijednosne papire jednog izdavatelja ne smije se uložiti više od 5% vrijednosti investicijskog fonda , ali se izuzetno može u vrijednosne papire jednog izdavatelja uložiti do 10% vrijednosti investicijskog fonda  pod uvjetom da ukupna vrijednost  takvih vrijednosnih papira drugih izdavatelja  ne prelazi  40% vrijednosti investicijskog fonda.
- Depoziti u financijskim institucijama i druga novčana sredstva investicijskog fonda smiju iznositi najviše 49% vrijednosti investicijskog fonda.
- U Depozitnoj banci dopušteno je držati najviše do 50% novčanih sredstava.
-Obveznice istog izdavatelja otvoreni investicijski fond može stjecati samo ako njihov ukupni nominalni iznos  ne prelazi 10% od ukupnog nominalnog iznosa svih obveznica  istog izdavatelja  ako su u opticaju.
-Dužničke vrijednosne papire koje izdaje RH ili za koje garantira RH fond smije stjecati bez ograničenja.

6. Kako je osigurana likvidnost fondova?
Društvo mora voditi računa da su struktura ulaganja i depozita takva da osiguravaju mogućnost isplate svih zahtjeva u svakom trenutku, tj. u roku do sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu.

7. Kako se izračunava vrijednost udjela ?
Vrijednost udjela na tekući dan izračunava se tako da se podijeli neto imovina fonda s ukupnim brojem udjela u opticaju na isti dan. Neto imovina fonda se izračunava po propisanoj računovodstvenoj metodologiji tako, da se od sveukupne imovine fonda odbiju sve obveze, troškovi ili rezervacije.

8. Kako se vrjednuju pojedinačni ulozi fonda?
Vrijednosni papiri koji kotiraju na burzi, vrednuju se po zadnjem tečaju. Društvo za upravljanje utvrđuje vrijednost papira koji nisu uvršteni za prodaju na burzi. Metode procjene i utvrđivanja vrijednosti moraju biti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima. Za poslove procjene i utvrđivanja vrijednosti imovine fonda društvo za upravljanje investicijskim fondovima može koristiti  usluge drugih stručnih institucija i savjetnika.